Studiegids

nl en

Cinema en digitalisering

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Beschrijving

Tijdens deze cursus reflecteren we op de relatie tussen cinema en digitalisering. Welke impact heeft de toenemende digitalisering op onze hedendaagse (beeld)cultuur in het algemeen en cinema in het bijzonder. Welke nieuwe vormen ontstaan er, welke verdwijnen? Wat gebeurt er in de overgang van het analoge naar het digitale beeld, en hoe kan de filmtheorie erbij helpen deze overgang te duiden? Centraal tijdens de cursus staat telkens de vraag: hoe kunnen we cinema in relatie tot het digitale beeld en het beeld in relatie tot het digitale analyseren, situeren en duiden? Na een inleidend college over de overgang van het analoge naar het digitale beeld en de opkomst van wat wel eens een post-cinema esthetiek wordt genoemd, bestuderen we cinema in relatie tot de verschillende prominente ontwikkelingen en theorieën op het gebied van digitale cultuur, zoals: surveillance; virtual en augmented reality; data-visualisatie en big data; compact cinematics, gifs, loops, en buffering; (dis)connectiviteit en stealth aesthetics; drone vision; algoritmische cultuur, “machine vision,” gezichtsherkenning en body scans.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student voldoende kennis van het debat over cinema en digitalisering vanuit een analytisch, historisch en theoretisch perspectief;

  • heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes van en theorieen over digitalisering in relatie tot cinema, specifiek, en de hedendaagse beeldcultuur meer in het algemeen;

  • is de student in staat op basis van stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en cinematografische technieken de processen van digitalizering in (relatie to) cinema te herkennen, benoemen en interpreteren;

  • kan de student de belangrijkste theoretische reflecties over digitalisering herkennen, begrijpen en parafraseren en in verband brengen met de meer recente sociaal techologische en cultureel politieke ontwikkelingen op het gebied van cinema en hedendaagse beeldcultuur;

  • is de student in staat in de vorm van een mondeling gesprek een betoog op te bouwen waarin re relatie tussen cinema en digitalisering aan de hand van een specifieke casus wordt gesitueerd en geïnterpreteerd.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 14 uur

  • Zelfstudie (inclusief voorbereiding college): 125 uur

  • Toetsing: 1 uur

Toetsing

Mondeling tentamen (100%); het mondeling tentamen kan herkanst worden. Nabespreking geschiedt via een inloopspreekuur.
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Herkansing

Mondeling tentamen (100%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor cursusinformatie, cursusdocumenten, peerfeedback, aankondigingen, het inleveren van opdrachten en het geven van peerfeedback (optioneel).

Literatuur

Artikelen via Blackboard.
Raadpleeg de Studiehandleiding op Blackboard voor het meest up-to-date programma.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent mw. Dr. P. Hesselberth.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.