Studiegids

nl en

Klinische vaardigheden (Diagnostiek en Behandeling)

Vak
2019-2020

Voertaal in dit vak is Nederlands

Ingangsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het vak Klinische Vaardigheden, moeten studenten hebben deelgenomen aan het vak Diagnostiek en Behandeling: Theorie in Praktijk inclusief de seminarwerkgroepen.

Klinische Vaardigheden is verplicht voor studenten van de Masterspecialisatie Leerproblemen en voor studenten van de Masterspecialisatie Orthopedagogiek. Klinische Vaardigheden is (evenals een klinische praktijkstage) een vereiste om in aanmerking te komen voor de NVO-registratie Basis-Orthopedagoog.

Voor studenten van de Masterspecialisatie Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs (LGO) is Klinische Vaardigheden optioneel bovenop hun verplichte programma. Studenten van de masterspecialisatie KLGO die tijdens de klinische praktijkstage in aanmerking willen/kunnen komen voor de NVO-registratie Basisaantekening diagnostiek, zijn verplicht om Klinische Vaardigheden te volgen.

Vakbeschrijving

Studenten in de Masterspecialisaties Orthopedagogiek en Leerproblemen worden tijdens dit vak dusdanig toegerust in handelend opzicht dat zij aan het eind van hun studie voldoende wetenschappelijke bagage hebben om de diagnostische- en behandelingscyclus adequaat te kunnen uitvoeren. Studenten worden bekend gemaakt met het wetenschappelijke en cyclische karakter van het diagnostiek- en behandelingsproces. Zij hebben, na afloop van het vak, voldoende theoretische en praktische kennis over de psychopathologie van kinderen en jeugdigen en de verschillende werkvelden om adequaat een diagnostisch scenario te kunnen ontwerpen, een indicatiestelling te verrichten.

De boeken van De Bruyn et al. (2012) De Diagnostische cyclus, Tak et al. (2014)
Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en Lang & Van der Molen (2015). Psychologische gespreksvoering worden als bekend verondersteld. Deze boeken zijn gebruikt in de Bachelorvakken Methoden van Klinische Diagnostiek, Gesprekstechnieken 1 en Gesprekstechnieken 2

Blackboard

Blackboard

Rooster

Het rooster van de demogroepen is te vinden op Blackboard. De inschrijving voor de groepen verloopt eveneens via Blackboard (Qualtrics), niet via uSis.

Onderwijsvormen

Klinische vaardigheden omvat een demo-onderzoek (werkgroep-bijeenkomsten).

Schrijf je tijdig (vóór oktober 2019) in voor de Blackboard-cursus van dit vak; daar wordt gecommuniceerd over de inschrijving van het demo-onderzoek, de bijeenkomsten en de voorbereiding voor elke bijeenkomst.

Demo-onderzoek

In het demo-onderzoek gaan studenten alle stappen van de diagnostische cyclus uitvoeren, inclusief de indicatiestelling en het opstellen van een theoretisch onderbouwd behandelingsplan, aan de hand van life-casuïstiek. Er wordt gewerkt in groepen van ongeveer tien studenten.

Het onderdeel bestaat uit negen tot tien dagdelen, waarbij globaal de volgende indeling gevolgd wordt:

Dagdeel 1: op basis van de beschikbare gegevens een klacht- en probleemanalyse maken en het maken van verklarende hypothesen;
Dagdeel 2: maken van onderzoekshypothesen en uitzoeken onderzoeksinstrumenten;
Dagdeel 3+ 4: diagnostisch onderzoek;
Dagdeel 5: uitwerken intelligentieonderzoek en neuropsychologisch onderzoek en/of didactisch onderzoek;
Dagdeel 6: voortzetting uitwerken intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of didactisch onderzoek, uitwerken gezins- en schoolobservatie;
Dagdeel 7: uitwerken persoonlijkheidsonderzoek;
Dagdeel 8: afweging hypothesen, maken van idiografische theorie;
Dagdeel 9: voortzetting afweging hypothesen, maken van idiografische theorie en advisering/handelingsplanning.

Alle bijeenkomsten zijn verplicht. Indien je een van de bijeenkomsten mist kun je helaas niet verder deelnemen aan het demo-onderzoek. Je moet je dan in het volgende studiejaar opnieuw in te schrijven.

Inschrijving demo-onderzoek

Je kunt je inschrijven voor een demo-onderzoek via Blackboard (Qualtrics). Een demogroep gaat door bij minimaal acht studenten. Eventueel word je herplaatst als de groep niet vol is.
Er zullen verschillende groepen demo-bijeenkomsten door het collegejaar heen gegeven worden. Het rooster zal in oktober 2019 op Blackboard bekend gemaakt worden, evenals details rondom inschrijven.

Literatuur

Afhankelijk van de casus. Kennis van de literatuur van het Mastervak Diagnostiek en behandeling: Theorie in Praktijk en de Reader Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling is verplicht. Deze reader is vanaf oktober te bestellen via Reader online.

Toetsing

De eindbeoordeling (voldoende/onvoldoende) voor het demo-onderzoek wordt gegeven voor het complete dossier (casusbeschrijving) dat men inlevert waarin alle stappen van het diagnostisch proces aan de orde komen. Men krijgt schriftelijk feedback op de uitwerking van het dossier. Beoordelingscriteria en werkwijze worden via uw demo-docent/Blackboard bekend gemaakt.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator is dr. Gemma Zantinge