Studiegids

nl en

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De kennis uit het vak Psychopathologie wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Hoe kunnen we kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zoals gedragsproblemen, leerproblemen, emotionele en/of sociale problemen, optimaal laten functioneren en presteren in het onderwijs? Deze vraag staat centraal in deze cursus. We behandelen verschillende interventies, die ingezet kunnen worden op school-, groeps- en/of individueel niveau. Het kritisch leren reflecteren op de kwaliteit van het wetenschappelijk effectonderzoek hierover is een belangrijk onderdeel van deze cursus. Speciale aandacht gaat uit naar sociale, cognitieve en gedragsmatige benaderingen en de context waarbinnen kinderen problemen ervaren.
Na afloop heb je geleerd hoe je passende, evidence-based interventies kan selecteren, waarbij je ook rekening houdt met de sociale validiteit. Want hoe zorg je ervoor dat de school, leerkrachten/ docenten en ouders/verzorgers op een actieve én positieve manier betrokken zijn bij de (interventie aan) leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Met de academische vaardigheden en theoretische kennis die je opdoet, vormt deze cursus een belangrijke voorbereiding op de cursus Learning and Ongoing Evaluation of Learning, de stage en de arbeidsmarkt.

Leerdoelen

  • Inzicht in processen en factoren die een rol spelen in leren en gedrag van kinderen met speciale onderwijsbehoeften in een reguliere onderwijssetting. Kennis over evidence-based interventies voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften op school-, groeps- en individueel niveau.

  • Het kritisch beoordelen van wetenschappelijk bewijs voor effectieve interventies die het functioneren en presteren van kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen bevorderen.

  • Inzicht in het selecteren en implementeren van passende interventies voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

  • Het combineren van sociale, cognitieve en gedragsmatige benaderingen waarmee het potentieel van leerlingen zo optimaal mogelijk gestimuleerd wordt binnen het Passend Onderwijs.

Rooster

Hoorcolleges Tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Actief leren, zowel individueel als groepsgewijs, staat centraal. In elk college wordt een overzicht gegeven van de stof, waarbij studenten door de docent en door elkaar worden uitgedaagd om kritisch te (leren) reflecteren en ervaringen uit te wisselen. Tussen de colleges door lezen studenten niet alleen hoofdstukken uit het basisboek, maar beoordelen ze zelf ook artikelen om een wetenschappelijk onderbouwde mening te vormen over effectieve interventies die kunnen worden ingezet in de reguliere onderwijspraktijk waar kinderen met speciale onderwijsbehoeften deel van uitmaken.

Toetsing

Toetsing vindt plaats op twee manieren: toepassing van de literatuur en collegestof door middel van een open boek tentamen en kritische reflectie op bestaande literatuur door middel van een schrijfopdracht. Het tentamen moet voldoende zijn en telt twee keer mee in het eindcijfer. De schrijfopdracht telt één keer mee in de berekening van het eindcijfer. Het eindcijfer moet voldoende zijn om deze cursus succesvol af te ronden.

Het tentamen kan sowieso herkanst worden, waarbij het laatst behaalde tentamencijfer wordt meegenomen bij de berekening van het eindcijfer. De schrijfopdracht mag alleen herkanst worden als deze bij de eerste kans op tijd is ingeleverd en met een onvoldoende is beoordeeld (5,4 of lager). Voor de herkansing van de schrijfopdracht kan maximaal een 6,0 gehaald worden.

Er kunnen geen deelcijfers meegenomen naar een volgend cursusjaar of uit een eerder cursusjaar.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Mitchell, D. (2015). Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Uitgeverij Pica.

  • Verdere literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

De docent, dr. Suzanne Mol, is per email bereikbaar.