Studiegids

nl en

Politiek in de Romeinse Republiek (367-27 v. Chr.)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor OCMW-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar OCMW (1e jaar) behaald.

Beschrijving

In de periode van de Midden-Republiek en Late Republiek was de senaat het belangrijkste politieke orgaan van de Romeinse Republiek. Daarnaast was er echter een belangrijke rol weggelegd voor de volksvergaderingen en de volkstribunen. Hoe werkte de Romeinse politiek in de praktijk? Op welke manier verliepen politieke carrières? Welke factoren waren bepalend voor politieke succes? Hoe werden politieke conflicten uitgevochten? Op welke manieren konden gewone burgers hun wensen kenbaar maken? En zouden we de republikeinse volksvergaderingen als een ‘democratisch’ element in het politieke bestel kunnen zien? Dit zijn maar enkele van de vragen die in het kader van dit werkcollege zullen worden onderzocht.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student heeft:

 • 8) inzicht verworven in de het karakter van het ‘politieke leven’ tijdens de Romeinse Republiek

 • 9) Inzicht verworven in de belangrijkste recente discussies over het ‘democratische gehalte’ van het politieke leven in dit tijdvak.

 • 10) kennis opgedaan over van de belangrijkste bronnen met betrekking tot dit onderwerp, in het bijzonder Polybius.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Maken opdracht(en) : 16 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 200 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5, 8-9

 • Opdracht 1 (lezen sleutelpassages Polybius en hoofdstukken Mouritsen)
  getoetste leerdoelen: 8-10

 • Opdracht 2 (gezamenlijk bibliograferen)
  getoetste leerdoelen: 1

 • Opdracht 3 (geven van feedback op deel-werkstuk van mede-student)
  getoetste leerdoelen: 4

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 5%

 • Opdracht 1: 5%

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

In de cursus zal geen gebruik worden gemaakt van Blackboard. Collegeschema’s zullen als hard copy worden verspreid.

Literatuur

H. Mouritsen, Politics in the Roman Republic (Cambridge 2017).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof.dr. L. de Ligt

Opmerkingen

geen