Studiegids

nl en

Linguistics 3: The Syntax of English: Present and Past

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Taalkunde 2 moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus, die een vervolg is op Taalkunde 2: The Syntax of English, bestuderen we de zinsstructuur en woordvolgorde (syntaxis) van het Engels. We besteden vooral aandacht aan de syntaxis van het hedendaags standaard (Brits) Engels, maar ook aan enkele syntactische fenomenen in niet-standaardvariëteiten van het hedendaags Engels en in eerdere stadia van het Engels. We introduceren de generatieve theorie van Chomsky die we gebruiken voor het verklaren van de syntactische fenomenen van het Engels.

Leerdoelen

 • Studenten zijn in staat om de syntactische structuur van het Engels te analyseren en weer te geven.

 • Studenten zijn in staat om syntactische argumenten te formuleren.

 • Studenten kennen een aantal belangrijke beschrijvende methoden en theoretische concepten van de generatieve syntaxis.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1u p/w)

 • Werkcollege (1u p/w)

Studielast

De studielast is 140 uur.

 • Aantal uren voor het bijwonen van hoorcolleges en werkcolleges: 26

 • Aantal uren voor het voorbereiden van het huiswerk (leeswerk + opdrachten): 34

 • Aantal uren voor het voorbereiden van de quiz, de schrijfopdracht en het tentamen: 80

Toetsing

Toetsing

Quiz, schrijfopdracht en schriftelijk tentamen.

Weging

 • Quiz (15%)

 • Schrijfopdracht (15%)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

NB

 • Als het cijfer voor de quiz lager is dan het tentamencijfer, telt het tentamen voor 85% en de schrijfopdracht voor 15%.

 • Voor de schrijfopdracht en het tentamen moet minimaal een 5.5 zijn behaald.

Herkansing

De schrijfopdracht en het schriftelijk tentamen moeten worden herkanst indien er voor één of beide onderdelen lager dan een 5.5 is behaald. De quiz kan niet worden herkanst.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • studiemateriaal (cursusprogramma, schrijfopdracht: richtlijnen en onderwerpen, etc.)

 • cursusgerelateerde aankondigingen

Literatuur

 • Trips, Carola. 2015. English syntax in three dimensions: History – synchrony – diachrony. Berlin: De Gruyter Mouton. (De catalogus van de Universiteitsbibliotheek Leiden biedt online toegang tot dit boek.)

 • Enkele artikelen/hoofdstukken (als deze niet beschikbaar zijn in de universiteitsbibliotheek, zullen ze beschikbaar worden gemaakt in Blackboard).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Geen.