Studiegids

nl en

Werkcollege Latijn: Poetae minores – Fragmenten

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken en de BA2-vakken Latijn: Lyriek/Elegie en Latijn: Drama afgerond hebben.

Beschrijving

Op de colleges Lyriek/Elegie en Latijn: Drama zijn jullie allerlei namen van dichters tegengekomen die bekend zijn. Dit werkcollege richt zich op die dichters wiens literaire producten echter uitsluitend fragmentarisch overgeleverd zijn: de poetae novi, waaronder bijvoorbeeld Helvius Cinna, Licinius Calvus, Furius Bibaculus of Terentius Varro Atacinus; Cornelius Gallus, waarvan Ovidius beweert dat hij de eerste Romeinse elegische dichter was; of Varius Rufus, die in Horatius recusatio carm. 1,6 geadresseerd wordt en onder meer een beroemde tragedie Thyestes heeft geschreven. En hoe zit het eigenlijk met onze beroemde Maecenas? Wat weten we nu wél over deze auteurs? Wat is er daadwerkelijk overgeleverd – door wie en waarom?
Op dit college zullen we een selectie van testimonia en fragmenten nauwkeurig bestuderen. Daarbij zullen we onder meer kijken naar de rol van deze auteurs binnen de ontwikkeling van de Romeinse literatuur, en de methodische problemen die men bij het reconstrueren van fragmentarisch overgeleverde teksten tegen komt: welke conclusies kunnen we op grond van een fragment daadwerkelijk trekken? Wat leren de overgeleverde fragmenten over de kenmerken van de betreffende auteur? En waarom werden de teksten van sommige auteurs wél, van anderen echter niet (of maar deels fragmentarisch) overleverd?
Na een korte introductie gaan we aan de slag. We bestuderen de testimonia en fragmenten aan de hand van de editie (met vertaling en commentaar) van Adrian S. Hollis Fragments of Roman Poetry (c. 60 BC – AD 20), Oxford 2009.

Verplichte literatuur

Adrian S. Hollis Fragments of Roman Poetry (c. 60 BC – AD 20), Oxford 2009. (het boek is online via de Universiteitsbibliotheek beschikbaar; voor wie het zelf wil aanschaffen: kindle edition: 36 €; paperback 63 €)

Aanwezigheid op alle colleges is verplicht. Studenten die op één van de colleges niet aanwezig kunnen zijn, dienen in overleg met de docente een vervangende opdracht (e.g. essay, korte presentatie) te volbrengen.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis over de fragmentarisch overgeleverde dichters uit de late republikeinse/ augusteische periode

 • omgang met de kritische editie van fragmenten

 • reflectie op de methodische problemen bij de reconstructie van fragmenten

vaardigheden

De student leert:

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van primaire en secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • de uiteenzetting van een concrete afgebakende vraag m.b.t. de reconstructie van fragmenten te presenteren in korte commentaren, minipresentaties en een helder en beargumenteerd paper (ca. 1500 woorden) met gebruik van relevante hulpmiddelen (handout en/of Powerpoint) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden);
  Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • College: 14x2 = 28u

 • Voorbereiden college en opdrachten: 14x6 = 84u

 • Voorbereiden tussentoets: 7u

 • Voorbereiden en schrijven paper (1500 woorden): 21u

Toetsing

Actieve deelname (voorbereiden pensum: primaire en secundaire literatuur bestuderen, zelfstandig verdere onderzoeksliteratuur uitzoeken en bestuderen + korte commentaren schrijven; op college: vertalen, actieve deelname aan discussies): 40%;

 • Tussentoets (45 min.; week 6): 30%;

 • Paper (5 EC: 1500 woorden): 30%;

Studenten kunnen dit vak ook voor 10 EC volgen. Ze schrijven dan een paper van 5500 woorden (30%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Indien het eindcijfer onvoldoende is, kan in overleg met de docent de tussentoets en/of de paper herkanst worden. De deelcijfer van de voorbereiding en actieve deelname (40%) blijft staan.

Inzage en nabespreking

Inzage en nabespreking van de tussentoets gebeurt op college. Studenten zullen individueel feedback ontvangen op hun paper.

Blackboard

Voor dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Tekst en Commentaar (graag via de UB downloaden):

Adrian S. Hollis, Fragments of Roman Poetry (c. 60 BC – AD 20), Oxford 2009.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof. dr. Antje Wessels

Opmerkingen

In verband met een goede verdeling van de studielast (en met het oog op het BA-eindwerkstuk) wordt aangeraden om ter voorbereiding op het college met name de collegevrije periode in januari te gebruiken en de vertalingen in Hollis’ uitgave van de fragmenten alvast in januari te bestuderen.