Studiegids

nl en

Bachelorproject Pedagogische Wetenschappen

Vak
2019-2020

Ingangsvoorwaarden

Om deel te mogen nemen aan het Bachelorproject moet het vak Oefenonderzoek uit jaar 2 behaald zijn.

Beschrijving

Het bachelorproject heeft tot doel om studenten ervaring te laten opdoen met wetenschappelijk onderzoek voor een organisatie uit het pedagogisch werkveld. Uitgangspunt is een vraag die speelt in de betrokken organisatie en betrekking heeft op een pedagogisch thema dat past binnen de opleiding. Studenten richten zich zowel individueel als in een team op de vertaling van de vraag in een wetenschappelijk onderzoekbare vraag, verrichten literatuuronderzoek, bezinnen zich op de methodologische, ethische en praktische implicaties van hun onderzoek, verzamelen en analyseren gegevens met betrekking tot de vraagstelling en trekken vanuit wetenschappelijke basis conclusies. Hierover rapporteert iedere student vervolgens in een individueel verslag én in een adviesrapport dat in teamverband geschreven wordt.

Leerdoelen

  • Het in een ondersteunende omgeving zelfstandig en in teamverband doorlopen van de empirische cyclus, waarbij, afhankelijk van de onderzoeksvraag van de organisatie uit het werkveld, de nadruk kan liggen op verschillende fasen van het onderzoek;

  • Intensieve kennismaking met het onderzoeksterrein van de pedagoog;

  • Integratie van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de praktijk van het wetenschappelijk pedagogisch onderzoek;

  • De verdere ontwikkeling en uitbreiding van de in de Bacheloropleiding geleerde kennis van en vaardigheden in methoden en technieken van pedagogisch onderzoek;

  • Leren zelfstandig en in teamverband te functioneren in een project (professionele houding);

  • Het in de context van een uitdagend onderzoek ervaren wat de eigen mogelijkheden en beperkingen zijn met betrekking tot vijf academische vaardigheden (onderzoeken, vertaling van kennis in een advies voor de een organisatie in het pedagogisch werkveld, academisch schrijven, samenwerken en communiceren en presenteren) en daarmee op dusdanige wijze leren omgaan dat het project goed wordt afgerond.

Rooster

Werkgroepen Werkgroepen

Onderwijsvorm

Studenten voeren het onderzoek uit binnen een groepsgewijze begeleidingsstructuur, waarbij een aanwezigheidsplicht geldt. Iedere student maakt een individueel verslag met reflectie op de individuele wetenschappelijke ontwikkeling tijdens het project. De groep schrijft samen een adviesrapport en verzorgt een presentatie over het project voor de organisatie uit het pedagogisch werkveld.

Toetsing

Studenten schrijven een individueel verslag waaruit moet blijken dat zij in staat zijn tot het systematisch uitwerken van een probleemstelling en tot het geven van een kritische reflectie op grond van theoretische inzichten. Ook moeten studenten in staat zijn verantwoorde keuzes te maken uit de diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoeks- en dataverwerkingsmethoden. De groep waarvan de student deel uitmaakt schrijft een adviesrapport voor de opdrachtgever.
Iedere student krijgt een individueel eindcijfer dat bestaat uit de beoordeling van de individuele prestatie (individueel verslag en professioneel gedrag; dit is 60% van het eindcijfer) en de groepsprestatie (adviesrapport en presentatie; dit is 40% van het eindcijfer). Beide beoordelingen moeten minimaal voldoende (5,5) zijn. Studenten die een onvoldoende hebben, krijgen de kans binnen een door de begeleider gestelde termijn verbeteringen aan te brengen in individueel verslag en/of adviesrapport. Degenen die na deze herkansing nog steeds niet aan de beoordelingscriteria voldoen, moeten een nieuw Bachelorproject doen.
De definitieve verslagen van het Bachelorproject moet worden ingeleverd bij de begeleider(s). Een hardcopy bezorgt de student/groep zelf en een digitale versie moet gemaild worden naar de eerste begeleider. Deze controleert de verslagen op plagiaat door deze te uploaden in Turnitin. In het geval van het vermoeden van plagiaat treedt het Protocol Fraude in werking (zie: Regels en Richtlijnen van de Examencommissie).
Voor dit vak bestaat geen mogelijkheid tot vrijstelling.

Blackboard

Voor verdere informatie zie de Blackboard module Bachelorproject.

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen project.

Aanmelden

Onderwijs

Informatie over aanmelden voor het vak wordt gegeven op Blackboard en via U-mail.

Tentamen

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator: Drs. Ingrid Ligtermoet