Studiegids

nl en

Werkcollege Grieks: Het oligarchisch verleden in de Atheense literatuur van de vierde eeuw v.Chr.

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

“O Freunde, nicht diese Töne!”

Het korte oligarchische schrikbewind van ‘De Dertig Tirannen’ in Athene (404-403 v.Chr.) hangt als een schaduw boven de Griekse literatuur van de eerste helft van de vierde eeuw v.Chr. Nadat de Dertig verslagen waren was er weliswaar een algemene amnestie afgekondigd, waarbij de Atheners afspraken de scherpe tegenstellingen uit het recente verleden te vergeven en vergeten, maar in de praktijk bleek het niet zo makkelijk om te doen of er niets gebeurd was.
In dit werkcollege zullen we een aantal teksten behorend tot verschillende genres bestuderen waarin de erfenis van De Dertig te bespeuren valt. Aan bod komen redevoeringen (Andocides, Lysias, Isocrates), geschiedswerken (Xenophon, Diodorus Siculus) en filosofische teksten (Plato, Aristoteles). We lezen sommige van deze teksten in het geheel of grotendeels in het Grieks (bijv. Lysias 31 Tegen Philon, Isocrates 18 Tegen Callimachus), van andere lezen we fragmenten. We zullen ons daarbij afvragen hoe men in het opnieuw democratisch geworden Athene omging met de pijnlijk oligarchische episode. Vragen die aan bod komen zijn: In hoeverre is het mogelijk erachter te komen wat er werkelijk gebeurd is? Waarom bleven de gebeurtenissen rond de Dertig de Atheners achtervolgen ondanks de amnestie? Hoe gebruiken auteurs die werkzaam zijn in verschillende genres de Dertig om hun eigen doelen na te streven? Wat zijn veel gebruikte politieke termen en begrippen die met de Dertig geassocieerd worden en wat is hun relevantie in de vierde eeuw? We zullen ook ingaan op de receptie van de Dertig in tijden van politieke conflicten in later tijden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • kennis van de literaire vormen, genrekenmerken, historische en politieke context van een selectie van klassiek Griekse prozateksten;

 • inzicht in het politieke discours van de vierde eeuw v.Chr.

Vaardigheden

De student leert:

 • een verscheidenheid aan Griekse prozateksten te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur;

 • het resultaat van een dergelijke analyse en interpretatie uiteen te zetten in een helder en goed beargumenteerd mondeling referaat, ondersteund door een hand-out (mondelinge vaardigheden);

 • verschillen en overeenkomsten tussen verschillende prozagenres te waarderen en te interpreteren in het licht van hun verschillende literaire vormgeving en communicatieve doelen;

 • de in BA2 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag);

 • de leesvaardigheid van Grieks proza te ontwikkelen;

 • constructieve kritiek op referaten te geven en te ontvangen; actief te participeren in wetenschappelijke discussies en het reflectievermogen op die discussies te vergroten. (mondelinge en samenwerkingsvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Zie de roosterpagina BA Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • bijwonen college: 14 x 2 uur per week = 28 uur

 • lezen Griekse teksten met commentaar: 46 uur

 • bestuderen literatuur (ca. 150 pagina’s): 15 uur

 • voorbereiden referaat: 25 uur

 • voorbereiden mondeling tentamen: 25 uur

 • mondeling tentamen: 1 uur

Toetsing

 • Actieve participatie en voorbereiding (20%)

 • Mondeling referaat (40%)

 • Mondeling tentamen (40%)

Deelname aan colleges is verplicht en een voorwaarde om de cursus succesvol af te ronden.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers. Het gewogen gemiddelde moet voldoende zijn. Tevens moet het mondelinge tentamen voldoende zijn.

Herkansing

Een onvoldoende mondeling tentamen kan herkanst worden door middel van een nieuw mondeling tentamen.

Inzage en nabespreking

Alle toetsvormen worden nabesproken door de docent (schriftelijke of mondelinge feedback).
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip een nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van collegemateriaal

 • het delen door studenten onderling van relevant presentatiemateriaal

Literatuur

Wordt t.z.t bekend gemaakt. In ieder geval lezen we Lysias 31 met behulp van:

 • C. Carey, Lysias. Selected Speeches (Cambridge 1989)
  Tot de belangrijke secundaire literatuur die we zullen gebruiken behoren:

 • E. Carawan, The Athenian Amnesty and Reconstructing the Law (Oxford 1993)

 • N. Loraux, The Divided City: on memory and forgetting in ancient Athens (trans. C. Pache and J. Fort, New York 2006)
  Bij aanvang van het college wordt een initiële bibliografie uitgereikt. Studenten worden aangemoedigd ook zelf literatuur te zoeken.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. L. (Luuk) Huitink

Opmerkingen

Niet van toepassing