Studiegids

nl en

Consultancycasus Schuldenproblematiek: Hoe lossen wij het op?

Vak
2019-2020

CANCELLED

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding. Er is geen voorkennis van schuldenproblematiek of de design thinking methode vereist.

Key words:

Vaardigheden: Interviewen, empathie, design thinking, analyseren complexe maatschappelijke problemen, presenteren, reflecteren.

Thema’s: Integrale analyse en aanpak schuldenproblematiek.

Disciplines: Sociologie, Bestuurskunde, Politicologie, Rechtsgeleerdheid, Psychologie, Economie, Journalistiek.

Beschrijving:

In Nederland hebben veel huishoudens te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of zitten in een schuldhulpverleningstraject. Schulden vormen niet alleen een probleem voor de schuldenaar, ook voor zijn omgeving, de schuldeiser en de maatschappij.

In deze zomerschool gaan we aan de slag met dit complexe maatschappelijke probleem. Dit doe je door het uitvoeren van een consultancycasus over schuldenproblematiek voor een opdrachtgever (De Rekenkamer - onder voorbehoud). Je leert hoe je deze casus op kunt lossen door gebruik te maken van de ‘design thinking’ methode.

We beginnen met twee startbijeenkomsten in juni. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je een globale introductie in de schuldenproblematiek: wat is de omvang, oorzaak, wie zijn de betrokkenen, wat zijn de gevolgen? etc. En hoe kijk jij tegen dit probleem aan? Dit doen we aan hand documentaire-fragmenten, literatuur en gastcolleges van sprekers die op verschillende manieren betrokken zijn met deze problematiek. Denk aan politici, maatschappelijke organisatie, politie, schuldeisers en schuldenaren. Vervolgens formuleren we in overleg met de opdrachtgever specifieke deelvragen over schuldenproblematiekcasus. Tijdens de twee weken durende zomerschool in juli ga je in groepjes met de deelvragen aan de slag. Dan kan het proces van design thinking beginnen: je brengt in kaart wie betrokkenen zijn bij het probleem van jouw deelvraag, je observeert het probleem (zien), je interviewt betrokkenen (horen), je gaat een dagje in de schoenen staan van iemand die lijdt onder dit probleem (voelen), je formuleert inzichten en ontdekt wat jij kunt en wilt doen om dit probleem op te lossen. Samen met jouw groepje formuleer je een oplossing voor jouw deelvraag. Tijdens dit proces krijg je begeleiding, vaardigheidstrainingen en inspirerende gastcolleges. Aan het einde van de zomerschool stuur je jouw bevindingen op een creatieve wijze de wereld in en geef je een presentatie aan jouw opdrachtgever over jullie inzichten en aanbevelingen.

Leerdoelen:

Bij het succesvol afronden van dit vak:

 • hebben studenten kennis over de omvang, oorzaken, persoonlijke en maatschappelijke gevolgen, betrokken partijen en huidige aanpak van schuldenproblematiek.

 • kunnen studenten aan de hand van de Design Thinking methode het maatschappelijk vraagstuk Schuldenproblematiek analyseren en aanbevelingen formuleren.

 • heeft de student zich verbonden aan het maatschappelijk vraagstuk Schuldenproblematiek: de student weet waar hij/zij het verschil wil en kan maken m.b.t. de problematiek.

 • heeft de student vaardigheden ontwikkeld die relevant zijn in design thinking methoden:
  Het afnemen van interviews, het ontwerpen en uitvoeren van een empathie experience, het creatief presenteren van inzichten en plan van aanpak voor de belanghebbende, reflecteren op beantwoording van het vraagstuk.

 • heeft de student ervaring op gedaan met het werken voor een maatschappelijke partner

Programma en rooster:

Het rooster ziet er als volgt uit:

Ma 8 juni 2020 19-21 uur: Introductiebijeenkomst 1
Ma 22 juni 2020 19-21 uur: Introductiebijeenkomst 2

29 juni t/m 3 juli 2020 9-17 uur: Zomerschool week 1
6 juli t/m 10 juli 2020 9-17 uur: Zomerschool week 2

Het programma zal later bekend worden gemaakt.

Locatie:

Kamerlingh Onnes gebouw, zaal B.014

Literatuurlijst:

Dit wordt later bekend gemaakt.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • 2 inleidende werkgroepen: 2 werkgroepen à 2 uur (aanwezigheidsplicht)

 • 2 weken zomerschool: 2x 40 uur (aanwezigheidsplicht)

 • Lezen van literatuur: 20-30 uur

 • Opdrachten & eindopdracht: 30 uur

Toetsing:

 • 50 % Individuele reflectie en rapportage van het probleem schuldenproblematiek

 • 10 % Tussentijdse groepspresentatie waarin inzichten gedeeld worden

 • 40 % Creatief eindproduct voor opdrachtgever

Studenten kunnen dit vak alleen succesvol afronden als alle deeltoetsen met een voldoendezijn behaald.

Blackboard:

Blackboard wordt gebruikt in dit vak. Studenten kunnen zich twee weken voorafgaand aan het vak aanmelden voor de Blackboard module.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van 4 november tot en met 14 november tot 23:59 uur via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan bij succesvolle afronding van het vak.

Contact:

Marije van den Berg: marije@democratieinuitvoering.nl