Studiegids

nl en

Effectief besturen door het vergroten van je persoonlijke vaardigheden

Vak
2019-2020

Toelatingseisen:

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Daarnaast kunnen derdejaars studenten die niet het Honours College programma volgen zich ook aanmelden voor de Bachelor Honours Classes. Er vindt een selectie plaats o.a. op basis van motivatie en gemiddeld cijfer van de bacheloropleiding.

Voorwaarde voor deelname is dat je gedurende de gehele looptijd van het vak bent ingeschreven aan de universiteit Leiden en een bestuursfunctie vervult bijvoorbeeld in het bestuur van een studievereniging of een congresorganisatie. Je mag er niet voor betaald krijgen d.w.z. het mag geen (bij)baan zijn. Een onkostenvergoeding, representatiekostenvergoeding of bestuursbeurs van de universiteit is geen probleem. Er moet sprake zijn van een substantiële, serieuze, inhoudelijke bestuursfunctie met een duidelijke verantwoordelijkheid. Je besteedt er minimaal 150 uren aan.

Noot 1: Als het bestuurswerk veel tijd vergt, er is bijvoorbeeld sprake van een fulltime bestuursfunctie van een half jaar, ga dan in overleg met de coördinator van je Honours track om dispensatie aan te vragen voor de nominale studieduur die vereist is voor het HC.

Key words:

Vaardigheden: Persoonlijke effectiviteit, reflectie, introspectie, communicatiestijl, persoonlijke sterktes/zwaktes, vergaderen, time management, feedback geven en ontvangen, conflicthantering, samenwerken, intervisietechnieken.

Thema’s: versterking persoonlijke effectiviteit.

Disciplines: Psychologie, management- en organisatiewetenschappen.

Beschrijving:

Als bestuurslid van een studentenbestuur wil je zaken voor elkaar krijgen. Met je bestuursleden heb je bepaald wat je de komende periode wilt bereiken. Bij aanvang is iedereen enthousiast en vol ambities. Jullie gaan fantastische dingen organiseren en jullie vormen een geweldig team.
De praktijk blijkt weerbarstiger….

Deze Honours Class gaat je helpen om jouw taak binnen je bestuur effectiever uit te kunnen voeren. Dit begint bij jezelf. Wat zijn jouw talenten. Wat is jouw motivatie, wat drijft je. D.w.z. “wat kan ik en wat wil ik”. Maar ook wat zijn je belemmeringen, omgaan met stress en angst, keuzes maken, grenzen aangeven. D.m.v. introspectie kijk je naar jezelf en ga je proberen te analyseren welk effect jouw gedrag heeft op anderen en hoe de samenwerking verloopt.

Communicatie speelt een zeer belangrijke rol in effectief besturen. Je zult regelmatig werkoverleggen hebben en vergaderen. Als de communicatie niet goed verloopt tussen de verschillende leden van een bestuur dan wel met derden (de achterban, docenten, opleidingsbestuur, ed.) zal het bereikte resultaat minder zijn dan verwacht. Het gaat bij communicatie niet alleen over je “buitenkant” dat wat mensen van je zien, maar ook over je “binnenkant”, dat wat je zelf ervaart. Welke gedachten en gevoelens spelen er in jezelf in een voor jou spannende situatie. Wat doet je lijf en hoe ga je jezelf gedragen. Tevens bestudeer je wetenschappelijke literatuur over communicatiestijlen.

In deze Honours Class krijg je enkele vaardighedentrainingen die je zullen helpen in het effectiever uitvoeren van je bestuurstaak. We zullen oefenen met vergadertechnieken en timemanagement. Tevens ga je leren op welke wijze je het beste feedback kunt geven en hoe om te gaan met feedback die je ontvangt. Tot slot oefenen we met conflicthantering.

Naast de verschillende vaardighedentrainingen is intervisie een belangrijk onderdeel van de Honours Class. Intervisie is een techniek waarbij je onder leiding van een moderator een probleem bespreekt. Iedere deelnemer krijgt de gelegenheid een kwestie waar hij/zij in de bestuursfunctie tegenaan is gelopen in te brengen. Je ondersteunt elkaar in de analyse van het probleem, deelt ervaringen, inzichten en ideeën en reflecteert hierop met elkaar. Je hebt dus zelf veel invloed op de invulling van deze Honours Class.

Het bestuurswerk is een onlosmakelijk verbonden aan deze Honours Class omdat dat de context is waarin je je vaardigheden gaat oefenen en waarbinnen je reflecteert op het effect.

Vanwege de opbouw van de trainingen mag je niet meer dan 1 bijeenkomst missen.

Leerdoelen:

Na het stuccesvol afronden van dit vak:

 • heeft de student inzicht in persoonlijke sterktes en zwaktes en kan hij/zij hierop reflecteren;

 • heeft de student kennis over de theorie van communicatiestijlen;

 • heeft de student inzicht in het effect van de persoonlijke communicatiestijl op de ander;

 • heeft de student de volgende vaardigheden getraind: communicatievaardigheden, vergadertechnieken, timemanagement, feedback geven en ontvangen, conflicthantering en samenwerken;

 • kan de student de intervisietechniek toepassen;

 • kan de student m.b.v. de intervisietechniek anderen helpen bij het analyseren en oplossen van een probleem in de context van een bestuursfunctie.

Persoonlijke leerdoelen:

 • De student stelt 3 tot 5 persoonlijke leerdoelen op die SMART zijn geformuleerd en haalbaar zijn binnen de bestuursperiode.

Programma en rooster:

Trainingsbijeenkomsten zijn op dinsdagen 17:15-19:00 uur

sessie 1: 1 oktober 2019
sessie 2: 8 oktober
sessie 3: 15 oktober
sessie 4: 29 oktober
sessie 5: 12 november
sessie 6: 26 november
sessie 7: 10 december
sessie 8: 17 december
sessie 9: 14 januari

Intervisiebijeenkomsten duren 2 uur en worden in kleine groepen (ongeveer 6 personen) uitgevoerd. Tijdens de Honours Class kan worden ingetekend op tijdsblokken.

Intervisie I: woensdag 20 of donderdag 21 november
Intervisie II: woensdag 4 of donderdag 5 december

Het programma is als volgt:

1 oktober: Introductie en kennismaken.
Kennismaking met elkaar en inventariseren waar behoefte/vraag van studenten ligt. Introductie op programma en trainingen.
Gastspreker Prof.dr. T. van Haaften, dean Honours Academy en voormalig vice rector magnificus.
Analyse van de context van de eigen bestuursfunctie. Bespreking van de schets van de bestuursorganisatie van de student en de actoren waarmee je te maken krijgt.

Opdracht ter voorbereiding op training 1:
Maak een schets van de context van de eigen bestuursfunctie.

8 oktober: Training 2 “Ik”
Met behulp van het ‘kwadrantenspel’: Waar liggen jouw talenten, uitdagingen en motivatie. Welke teamrollen zijn er? Wat is jouw natuurlijke rol? Welke rol neem je in binnen het bestuur? Past deze rol bij je en hoe verhoudt zich dat tot je talenten? Hoe verhoud je jezelf tot de andere bestuursleden?

Opdracht ter voorbereiding op training 2:
Lezen artikelen over stress en kernkwadranten. Invullen teamrollen test

15 oktober: Training 3 “Drijfveren, motivatie, uitdagingen, talenten”
Met je sterke punten (talenten en drijfveren) je uitdagingen aangaan. Bespreken persoonlijke leerdoelen.

Opdracht ter voorbereiding op training 3:
Uitzetten kwaliteitskaart in omgeving (feedback vragen). Opstellen persoonlijke leerdoelen.

29 oktober: Training 4 “Vergadertechnieken”
In vergaderingen ben je met je collega’s aan het communiceren, organiseren en managen. Een duidelijke vergaderstructuur plus vergadertechnieken zijn voorwaarden om zinvolle bijeenkomsten te hebben. Bespreking theorie en oefenen met praktijk van constructief vergaderen.

Opdracht ter voorbereiding op training 4:
Lezen artikelen over vergaderen en voorzitten. Casuïstiek.

12 november: Training 5 “Belemmeringen en stress”
Ervaar je (momenten van) stress bij het uitoefenen van je bestuurstaak? Wat zijn bij jou de oorzaken en hoe pak je dit aan? Maak verbinding tussen je eigen drijfveren en talenten en de kenmerken van de teamrollen. Leg deze naast je werkelijke rol in het bestuur en onderzoek waar obstakels en belemmeringen zitten.

20/21 november: Intervisie I

26 november: Training 6 “Timemanagement, balans houden”
Theorie over timemanagement. Inventariseren knelpunten; geven tips. Wat kan je inzetten om goed te managen?

Opdracht ter voorbereiding op training 6:
Eenvoudig schema van tijdschrijven bijhouden. Analyseren knelpunten.

4/5 december: Intervisie II

10 december: Training 7 “Ik en de ander in een bestuur”
Communicatiestijlen. Wat is je eigen communicatiestijl en die van je collega’s? Bespreking van de vraag “Tot hoe ver pas ik mij aan en wanneer zeg ik nee”? Hoe geef je op een constructieve manier feedback zonder dat de relatie daaronder lijdt?

Opdracht ter voorbereiding op training 7:
Lezen artikel over feedback. Invullen test over eigen communicatiestijl.

17 december: Training 8 “De praktijk: Feedback geven en conflicthantering”
Conflicten zijn er niet zomaar in eens en hebben vaak een emotionele lading. Hoe ontstaan conflicten en wat is jouw gedrag en allergie? Wat kan je doen om escalatie te voorkomen en een conflict op te lossen? Oefenen met feedback geven en ontvangen.

Opdracht ter voorbereiding op training 8:
Lezen artikelen over conflicthantering. Eigen casuïstiek.

14 januari 2019: Slotbijeenkomst “Reflectie en vooruitblik”
Geef een pitch. Wat heb je over jezelf geleerd en hoe ga je dit in de toekomst gebruiken. Wat is je voornemen en hoe vertaal je dat in concrete stappen. Behandeling reflectieverslag. Evaluatie.

Opdracht ter voorbereiding op de slotbijeenkomst:
Schrijf aan de hand van je persoonlijke leerdoelen en het gemaakte actieplan je eerste opzet voor het reflectieverslag. Bereid een pitch voor.

Er zullen korte opdrachten worden meegegeven voorafgaand en tussen de trainingen.

Locatie:

Oude Sterrewacht, zaal C002 en C003.

Literatuurlijst:

Tijdens deze Honours Class zullen verschillende artikelen worden gelezen o.a. over communicatiestijlen, feedback geven, kernkwadranten, teamrollen, conflicthantering en vergaderen en voorzitten. Deze literatuur zal via blackboard of tijdens de bijeenkomsten bekend gemaakt worden.

Studielast en werkvorm:

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • 9 trainingsbijeenkomsten à 2 uur (aanwezigheidsplicht)

 • 2 intervisiebijeenkomsten à 2 uur (aanwezigheidsplicht)

 • Lezen van literatuur en maken opdrachten: ongeveer 24 uur

 • Opstellen persoonlijke leerdoelen: 4 uur

 • Schrijven reflectieverslag: 10 uur

Context: Bestuurswerk in de praktijk minimaal 150 uur

Toetsing:

Actieve participatie gedurende alle activiteiten zijn een voorwaarde voor succesvolle afronding van deze Honours Class. Maximaal 1 bijeenkomst mag worden gemist.

Het eindcijfer van de Honours Class komt tot stand op basis van deeltoetsen volgens onderstaande weging.

 • 20% Formulering persoonlijke leerdoelen.

 • 30% Inhoudelijke reflectie op bestuurswerk (verslag)

 • 50% Reflectie op persoonlijke leerdoelen (pitch en verslag)

Blackboard:

Blackboard wordt gebruikt in dit vak. Studenten kunnen zich twee weken voorafgaand aan het vak aanmelden voor de Blackboard module.

Aanmelden:

Aanmelden voor dit vak is mogelijk van maandag 19 augustus tot en met donderdag 5 september tot 23:59 uur via de Honours Academy. De aanmeldlink zal op de studenten website van de Honours Academy worden geplaatst.

Let op: studenten hoeven zich niet aan te melden in uSis voor de Bachelor Honours Classes. De registratie zal centraal worden gedaan bij succesvolle afronding van het vak.

Contact:

Eline Bergijk: e.c.bergijk@BB.leidenuniv.nl