Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1

Vak
2019-2020

Omschrijving

In dit college worden de grondbegrippen van de lineaire algebra behandeld. We besteden aandacht aan zowel een aantal abstracte begrippen en structuren uit de lineaire algebra, als ook aan de bijbehorende rekenvaardigheden en een aantal toepassingen.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

  1. Vectoren: optelling, scalaire vermenigvuldiging, inwendig product.
  2. Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen d.m.v. Gauss-eliminatie.
  3. Matrices en determinanten.
  4. Vectormeetkunde in Rn.
  5. Algemene vectorruimten, lineaire deelruimten, lineaire afbeeldingen, basistransformaties.
  6. Eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie.

Werkvorm

Hoor- en werkcollege

Verplichte literatuur

Het dictaat Linear Algebra I van Ronald van Luijk en Michael Stoll (te koop via administratie MI).
Ook wordt daarbij het boek Lineaire algebra van Paul Igodt en Wim Veys, Universitaire Pers Leuven, 2018, aanbevolen voor degenen die de stof ook op een wat andere manier willen zien.

Tentaminering

Toets (20%), huiswerk (20%), schriftelijk eindtentamen (60%)