Studiegids

nl en

Transnationaal Ondernemingsrecht

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Ondernemers zijn steeds meer internationaal georiënteerd: buitenlandse ondernemingsvormen vestigen zich in Nederland en Nederlandse ondernemingen ontplooien activiteiten in het buitenland. Welke mogelijkheden en beperkingen zijn daarbij relevant?
Het vak Transnationaal Ondernemingsrecht (“TOR”) beschouwt enerzijds de positie van het Nederlands ondernemingsrecht en Nederlandse ondernemingen in een internationaal kader, en anderzijds de invloed van de ons omringende jurisdicties en buitenlandse ondernemingen op de Nederlandse rechtssfeer.
Onder meer komt aan de orde welk juridisch kader in de EU is vormgegeven. Dit kader vormt de basis voor ondernemingsrechtelijke of vennootschapsrechtelijke regelgeving die in nationale regelgeving is of moet worden geïmplementeerd. In hoeverre bestaan er interpretatieverschillen bij de implementatie van bijvoorbeeld de aandeelhoudersrichtlijn of overnamerichtlijn in nationale regelgeving van de EU-lidstaten? Wat is de invloed van Europese verordeningen ten aanzien van vitale ondernemingen?
Ook worden aspecten uit common law of civil law besproken voor zover deze invloed kunnen hebben op de Nederlandse ondernemingsrecht-sfeer. Welke invloed heeft de benadering in Angelsaksische rechtsstelsels op controverses als “No-frustration-rules” vs beschermingsconstructies”, “shareholder model” vs “stakeholder model”? Wat zijn de bijzonderheden van niet-EU rechtsvormen? Wat zijn aandachtspunten ten aanzien van aansprakelijkheid van aandeelhouders en functionarissen van de verschillende rechtspersonen in internationale groepen?
Leerstukken die besproken zullen worden zijn onder meer de vrijheid van vestiging, cross border merger, omzetting en de verschillende Europese rechtsvormen. Ook IPR-vraagstukken.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Transnationaal Ondernemingsrecht is deelnemers inzicht te geven in de internationale aspecten van het ondernemingsrecht. Na afronding van het vak hebben de deelnemers de volgende kwalificaties verworven:

 • Grondige kennis van en inzicht in de wisselwerking tussen de gebruikte ondernemingsvorm en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico's;

 • Vaardigheid om de implicaties van het ontplooien van grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten te overzien;

 • Vaardigheid om juridisch advies te geven en deel te nemen aan het debat over internationale rechtsvorm en inschatten van aansprakelijkheidsrisico's.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: mr. M.H. Baldee. mr. J. Arzlanian en andere docenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding van de gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen, met het doel te kunnen deelnemen aan de discussie.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk (digitaal) af te nemen tentamen (100 punten) (eventueel bij de herkansing een mondeling tentamen in geval van weinig herkansers);

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J. Arzlanian

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • E-mail: TOR@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie maandat t/m vrijdag 9.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235 (gedurende de gehele week tijdens kantooruren bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.