Studiegids

nl en

Recht

Vak
2019-2020

Omschrijving

Doel 1: Het bijbrengen van kennis van en inzicht in de wijze waarop het positieve recht het politieke, maatschappelijke en persoonlijke leven structureert en beïnvloedt.
Doel 2: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de centrale concepten en uitgangspunten van een aantal publiek- en privaatrechtelijke rechtsgebieden, zoals daar zijn het staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, etc.

Inhoud: Het uitgangspunt van dit vak is dat een zekere juridische basiskennis onontbeerlijk is voor iedereen die geïnteresseerd is in de verhouding tussen staat en burger en tussen burgers onderling. De focus zal liggen op het positieve recht; de “algemene voor herhaalde toepassing vatbare, normen die op een bepaald tijdstip binnen een bepaald territoriaal gebied gelden en waarvan de naleving kan worden afgedwongen door de rechter”. Door een systematische behandeling van verschillende rechtsgebieden binnen zowel het publiekrecht als het privaatrecht krijgt de deelnemer aan deze cursus een breed overzicht van het positieve recht, alsook inzicht in de wijze waarop het recht in verschillende rechtsgebieden gestructureerd is en de de maatschappij structureert.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

Van Montfoort, A. (red.) (2017). Hoodstukken recht voor niet-juristen: Inleiding recht voor bedrijf en overheid. Den Haag: Boom Juridisch.

Toetsing

Tentamen

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster