Studiegids

nl en

Publiek Management en Organisaties (minor OBBM)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Dit vak is onderdeel van de minor Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management.

Beschrijving

Publieke organisaties zijn in de huidige samenleving niet meer weg te denken en hebben een enorme impact op het dagelijks leven van burgers. De wereld van publieke organisaties is in allerlei opzichten erg complex. Wat wordt van hen verwacht en wat wordt verwacht van de mensen die bij deze organisaties actief zijn? Hoe kan er voor gezorgd worden dat deze organisaties berekend zijn op de taak die ze moeten uitvoeren? Welke interactie is er tussen de burger, de politiek en de administratie? Hoe kan worden zeker gesteld dat deze organisaties hun taken uitvoeren op een wijze die overeenkomt met de in de publiek sector geldende normen?
Deze relevante vragen vormen de aanleiding èn leidraad van deze Premaster cursus.

Er is veel geschreven over de unieke positie en het functioneren van publieke organisaties. In de collegereeks wordt een overzicht gegeven van inzichten die in de loop van de tijd zijn ontwikkeld en als (mogelijke) handvatten kunnen dienen bij het beantwoorden van de hierboven gestelde vragen.

Thema’s die de revue passeren zijn onder meer:

 • Theorieën over de organisatie van het Openbaar Bestuur

 • De verhouding tussen politiek en administratie

 • Effectiviteit en efficiëntie in het openbaar bestuur

 • Leiderschap en organisatiecultuur

 • Dichotomie publiek – privaat

 • De rol van governance en toezicht

Aan het einde van de cursus is de student in staat om een eigen visie te ontwikkelen ten aanzien van (het verbeteren van) het openbaar bestuur, en beschikt tegelijkertijd over theoretische bagage om de dagelijkse praktijk van het openbaar bestuur (beter) te kunnen duiden en begrijpen. De cursus vormt een uitstekende basis voor het verdere vervolg van het (pre-)mastertraject van de opleiding Bestuurskunde.

Leerdoelen

 • Studenten hebben inzicht in modellen en benaderingen die gehanteerd worden bij het benaderen van organisaties;

 • Studenten hebben inzicht in de relatie tussen de burger, de politiek en de administratie;

 • Studenten hebben kennis verworven van de rol en plek van leiderschap binnen het openbaar bestuur;

 • Studenten hebben inzicht verworven in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende overheidslagen;

 • Studenten hebben inzicht in de wijze waarop binnen de publieke sector met normen en waarden wordt omgegaan.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een serie seminars.

Studielast

De cursus bestaat uit een serie van een totaal van 14 uur colleges.
Bestudering van de literatuur als voorbereiding van de colleges vergt 71 uur.
Voor zelfstudie is 44 uur ingeruimd.
Het tentamen (take-home deel + eindtoets) kost 11 uur.

Toetsing

Door de studenten wordt een take-home deel van het tentamen gemaakt over een nader aan te geven onderwerp verband houdend met de gedoceerde stof. Dit deel telt voor 25% mee in het eindcijfer van het vak.

Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen dat 75% van het eindcijfer van het vak bepaalt. Dit is een gesloten boek tentamen.

Voor beide delen van de toetsing dient minimaal een 5,5 (vijf en een half) te worden behaald.

Naast de verplichte literatuur behoort de collegestof ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, hand-outs en andere informatiedragers.

Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen.

Blackboard

Het is noodzakelijk als student aan te melden bij Blackboard. Dit systeem wordt gebruikt om informatie aan de studenten te geven.
Via Blackboard is informatie over het vak voor aanvang van de collegeserie beschikbaar.
Dit betreft de inhoud van de verschillende seminars, eventuele locatiewijzigingen, geadviseerde aanvullende literatuur etc.

Literatuur

 • Rainey, H. G., (2014, 5e editie), (Boek). Understanding and Managing Public Organisations. San Fransisco: Jossey-Bass

 • Christopher Hood (1991), (Wetenschappelijk Artikel), Public Management for all Seasons. In: Public Administration, Volume 69, Issue 1, pp. 3-19, Maart 1991. NB.: dit artikel kan van internet worden gedownload

 • Denhardt, Robert B. (2011, 6e editie), (Boek). Theories of Organization, Internationale edition, pp. 141-149.

Aanmelden en inschrijven werkgroepen

Ben je minor- of keuzevakstudent? Dan moet je je ook inschrijven voor de speciale minorwerkgroepen in uSis. In het rooster kun je zien welke werkgroepen voor minor- en keuzevakstudenten bedoeld zijn, er staat dan bv een ‘M’ of ‘Minor-exch’ bij de werkgroep.

Contact

Drs. C. Nagtegaal MSc. -PA
Wijnhaven, 4.87 c.nagtegaal@fgga.leidenuniv.nl

Spreekuur: na afspraak