Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

 • Inleiding Burgerlijk recht

 • Historische Ontwikkeling van het Recht of Romeins Recht

Beschrijving

In dit vak verwerft de student in de eerste plaats kennis van de (historische) oorzaken, vormen en gevolgen van rechtsverscheidenheid in het privaatrecht, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de overdracht van vorderingen (cessie) in de tradities van de Romeinsrechtelijk gevormde ‘civil law’ en de Engelse ‘common law’. In de tweede plaats leert de student welke problemen binnen die rechtsverscheidenheid kunnen ontstaan op het vlak van de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen, en verwerft hij kennis van de oplossingen die het internationaal privaatrecht daarvoor aanreikt. De student leert de behandelde achterliggende IPR-theorie herkennen in bestaande regelingen alsmede uitleggen, daaronder begrepen de interactie tussen nationale, internationale en Europese IPR-bronnen.

In VIPR worden professionele (juridische) vaardigheden getraind door de verwerving van kennis omtrent de overeenkomsten en verschillen tussen de Europese privaatrechtelijke stelsels, en omtrent de hierop van toepassing zijnde Europese en Nederlandse regels van Internationaal privaatrecht. De verworven kennis wordt door studenten toegepast bij het oplossen van praktische casus.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • De student kan uitleggen welke overwegingen ten grondslag liggen aan de indeling in rechtsfamilies en enige praktische gevolgen van die taxonomie benoemen.

 • De student kan verschillen en overeenkomsten tussen ’civil law’ en ‘common law’ rechtssystemen benoemen en verklaren in termen van de behandelde historische factoren.

 • De student kan de behandelde leerstukken met betrekking tot de overdracht van vorderingen (cessie) in ’civil law’ en ‘common law’ rechtssystemen vergelijken en de verschillen en overeenkomsten benoemen.

 • De student is in staat om eenvoudige privaatrechtelijke casus op te lossen naar het recht van de behandelde systemen.

 • De student kan de verschillende deelgebieden van het IPR in een casus herkennen, en aan de hand van een vragenschema analyseren welke regeling in een concreet geval van toepassing is, alsmede de gevonden regeling correct toepassen.

 • De student is in staat om eenvoudige casus op te lossen op het gebied van grensoverschrijdende privaatrechtelijk-vermogensrechtelijke rechtsverhoudingen

Vervolg in mastervakken
De IPR-kennis van VIPR wordt bekend verondersteld voor de (verplichte) IPR-vakken in de master Rechtsgeleerdheid/Civiel en Notarieel.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7 (waarvan 1 tentamencollege)

 • Namen docenten: Prof. mr. E. Koops (VPR) en Prof. mr. S.J. Schaafsma (IPR)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de Leidraad bij het vak.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Mr. dr. C.E. Smith, Mr. drs. T.A. van Polanen (VPR) en mw. Dr. E.S. Pannebakker, L.L.M. (IPR).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie de Leidraad bij het vak. In de werkcolleges wordt de stof van het hoorcollege nader uitgewerkt en in casus toegepast.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit essayvragen.

 • Het tentamen bestaat uit twee delen, het deel Vergelijkend Privaatrecht en het deel Internationaal Privaatrecht. Beide tellen ieder voor 50 punten in totaal.

 • Het tentamen bestaat uit theorievragen en uit casus die moeten worden geanalyseerd en opgelost.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Het verplichte studiemateriaal bestaat uit artikelen, hoofdstukken uit boeken, en jurisprudentie. De literatuur is opgenomen in een reader, de Leidraad Vergelijkend en Internationaal Privaatrecht, die verkrijgbaar is via Readeronline. Buiten de literatuur die in de Leidraad is opgenomen, is er geen andere literatuur voorgeschreven. De Leidraad bevat tevens vragen die in de werkgroepen worden behandeld. Op Blackboard is een literatuurlijst te vinden alsmede de werkgroepvragen.

Aanbevolen studiemateriaal
Staat vermeld in de Leidraad en op Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw. Dr. E.S. Pannebakker

 • Werkadres: KOG, Kamer C2.12

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 3554

 • Email: e.s.pannebakker@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica (VPR) en Privaatrecht (IPR)

 • Afdeling: Rechtsgeschiedenis (VPR) en Civiel Recht (IPR)

 • Kamernummer secretariaat: A3.14 (VPR) en B.2.41 (IPR)

 • Openingstijden: maandag en donderdag, van 9.00 – 15.00 uur, dinsdag 9.00-13.00 (VPR) en maandag tot en met donderdag van 10.00 - 12.30 uur (IPR)

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7442 (VPR) en 071 - 5277421 (IPR)

 • E-mail: rechtsgeschiedenis@law.leidenuniv.nl (VPR) en internationaalprivaatrecht@law.leidenuniv.nl (IPR)