Studiegids

nl en

ILS - Arbeidsrecht in de onderneming

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

In het vak Interaction Between Legal Systems – Arbeidsrecht in de onderneming staan de raakvlakken tussen het arbeidsrecht en andere rechtsgebieden centraal. Meer in het bijzonder wordt aandacht besteed aan het vennootschapsrecht en het faillissementsrecht. Hoe verhouden de regels uit de verschillende rechtsgebieden zich tot elkaar en welke regels ‘gaan voor’? Aan de hand van medezeggenschap, overgang van onderneming en faillissement wordt ingegaan op onderwerpen waar arbeidsrecht en het ondernemingsrecht in brede zin elkaar raken. Op een van deze thema’s verrichten studenten enig eigen onderzoek ten behoeve van een schriftelijke opdracht. In de opdracht ligt de nadruk op het formuleren van een onderzoeksvraag, het maken van een plan van aanpak voor het onderzoek en het doen van bronnenonderzoek. In het werkgroeponderwijs wordt ingegaan op de voor het maken van de opdracht vereiste onderzoeksvaardigheden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak leren studenten regels uit verschillende rechtsgebieden met elkaar te combineren. Daarnaast leren studenten, ter voorbereiding op de vakken practicum, privatissimum en de scriptie, een onderzoeksvraag formuleren en een plan van aanpak voor het onderzoek opstellen. Ten slotte leren studenten inhoudelijk discussiëren over de stof.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de voor het arbeidsrecht meest belangrijke onderdelen van het ondernemingsrecht in brede zin;

 • in staat om casus waarin regels uit verschillende rechtsgebieden (in dit geval: arbeidsrecht en ondernemingsrecht) van toepassing (kunnen) zijn te analyseren én daarover een gefundeerd oordeel te geven;

 • in staat om de verschillende uitgangspunten van beide vakgebieden te benoemen en de betekenis van deze verschillen ook te vertalen in het oplossen van een concrete casus;

 • in staat om op basis van eigen vooronderzoek in juridische bronnen een onderzoeksvraag/probleemstelling te formuleren die de basis kan vormen voor een juridisch onderzoek;

 • kennis van de voor arbeidsrechtelijke vragen meest relevante bronnen;

 • kennis en kunnen toepassen van De Leidraad voor juridische auteurs.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen & mr. dr. J.H. Bennaars

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven literatuur, bekijken van de aangeboden kennisclips en het vooraf formuleren en inleveren van vragen over de stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mr. dr. J.H. Bennaars & prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: inleveren van (concept) opdracht en het wekelijks voorbereiden van een casusopdracht die in de werkgroep wordt bediscussieerd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Praktische oefening: het maken van de tussentijdse opdrachten (zie de vereiste voorbereiding voor de werkgroepen) en het volgen van het daaraan verbonden feedbacktraject (inclusief peer review) is verplicht voor deelname aan de schriftelijke opdracht (en de eventuele herkansing daarvan)

 • Schriftelijke opdracht: uitgebreide onderzoeksopzet over arbeids-/ondernemingsrechtelijk thema (50% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (50% van het eindcijfer)

Het eindcijfer bestaat uit de gemiddelde score op de schriftelijke opdracht en het schriftelijke tentamen. Het vak is behaald als het eindcijfer voldoende is. Bij een onvoldoende eindcijfer herkanst de student zowel het tentamen als de schriftelijke opdracht. De herkansing bepaalt dus voor 100% het eindcijfer. Indien het vak na afloop van het collegejaar niet met een voldoende is afgerond, verliezen resultaten voor de deeltoetsvormen (schriftelijke opdracht en schriftelijk tentamen) hun geldigheid en dient het vak in een nieuw studiejaar opnieuw te worden gevolgd.

Inleverprocedures
In het eerste responsiecollege wordt informatie gegeven over de geldende inleverprocedures.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • wordt kenbaar gemaakt via Brightspace

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. J.H. Bennaars

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B1.07

 • Telefoon: 071 – 527 2398 of -7713

 • E-mail: j.h.bennaars@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal Recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG B1.11

 • Openingstijden: balie maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.