Studiegids

nl en

Procederen in arbeidszaken

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Uitgaande van een basiskennis van het civiele en bestuursprocesrecht uit de bacheloropleiding, wordt aan de studenten grondige theoretische kennis en praktische vaardigheden op het gebied van het arbeidsprocesrecht bijgebracht, zodanig dat hiermee een ruime startkwalificatie voor de togaberoepen op dat gebied wordt verkregen. U krijgt een of meerdere opdrachten die aansluiten bij de realiteit van de arbeidsrechtspleging. Bij de vorm van de opdracht ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke mondelinge vaardigheden. Aan de orde zullen komen het ontbindingsprocesrecht, het kort geding, het bewijsrecht, de procedure bij het UWV en hoger beroep. Alle deelnemers aan het vak moeten deelnemen aan een moot court.

Waar in het practicum wordt geoefend met algemene beroepsvaardigheden, gaat het bij dit vak meer specifiek om de kennis en vaardigheden die nodig zijn in een arbeidsrechtelijke procedure. Daarom is gekozen voor de vorm van een moot court en het daarbij als advocaat te houden pleidooi.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het geven van overzicht, inzicht en vaardigheid met procederen (procesrecht) in arbeidszaken.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • Met uw voorkennis van de in de bachelor opgedane kennis van het civiele en het bestuursrecht kunt u de verschillen en/of overeenkomsten met het arbeidsprocesrecht benoemen en uitleggen;

 • U kunt het arbeidsprocesrecht, het toepasselijke materiële recht en het geschil aan elkaar relateren en beoordelen hoe het proces is ingericht en op welke wijze dient te worden geprocedeerd;

 • U kunt de verschillende actoren en hun rollen in het arbeidsproces onderscheiden en bepalen hoe u het beste de belangen van ‘uw partij’ dient, mede vanuit het oogpunt van doelmatigheid alsmede vanuit ethisch perspectief. U kunt beoordelen wanneer andere procedures dan wel alternatieve geschillenbeslechtingprocedures (bv. mediation) gevolgd kunnen/dienen te worden;

 • U bent in staat om zelfstandig een pleidooi in een arbeidszaak voor te bereiden en te houden, waarbij u hoofd- van bijzaken kunt onderscheiden en helder, kernachtig en in logische samenhang formuleert;

 • U kunt – gevraagd of ongevraagd – tijdens discussies in werkcolleges en het moot court een beargumenteerde positie innemen en uw publiek overtuigen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. G.C. Boot

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens en gastdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het éénmalig voorbereiden van een pleidooi en mondelinge repliek/dupliek aan de hand van de uitgereikte casus.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Deelname moot court (te houden tijdens de cursus): 20% van het eindcijfer

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus): 80% van het eindcijfer

 • NB Voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald.

Inleverprocedures
Wordt bekend gemaakt op Brightspace

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Prof. mr. G.C. Boot, Arbeidsprocesrecht (serie Burgerlijk Proces en Praktijk, 17), Deventer: Kluwer laatste druk.

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden (Kamer B1.24)

 • Telefoon: via secretariaat

 • E-mail: m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30- 17:00 uur

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl