Studiegids

nl en

Transnationaal vermogensrecht

Vak
2020-2021

Update onderwijsvorm d.d. 08-09-2020
Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Prof. mr. A.G. Castermans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven wetgeving, literatuur en jurisprudentie uit de syllabi.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3 (Kaltura Live Room)

 • In de drie Live Room-sessies analyseren studenten in breakout rooms met elkaar gerechtelijke uitspraken, wet- en regelgeving en literatuur. Zij gaan op interactieve wijze zoek naar de kern en achterliggende ratio van de besproken leerstukken, zoeken antwoorden op vraagstukken omtrent samenloop en lossen casusposities op. De sessies duren per keer drie kwartier. Zij bereiden de studenten voor op het tentamen

Update toetsvorm(en) d.d. 08-09-2020
Toetsvorm(en)
Het tentamen Transnationaal vermogensrecht wordt online afgenomen en bestaat uit een tekst en een aantal open vragen. U dient deze vragen gemotiveerd, duidelijk en rechtstreeks te beantwoorden, onder vermelding van relevante wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie. Uiteraard dient u zich voor het tentamen in te schrijven via uSis. Het tentamen is een open boek-tentamen. Tijdens het tentamen mag u (uitsluitend) gebruikmaken van:

 • de gangbare wettenbundels, editie 2020/21,

 • de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie,

 • uw aantekeningen en

 • een Engels-Nederlands woordenboek.


Let op: bij dit vak wordt geen avondonderwijs aangeboden.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het Nederlandse vermogensrecht is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Hierbij is te denken aan internationale verdragen (zoals EVRM en Weens Koopverdrag), maar ook aan een aanzienlijk aantal Europese richtlijnen (vooral op het terrein van de consumentenbescherming) en aan de verschillende sets “principles” die tot ontwikkeling zijn gebracht (bijvoorbeeld de Principles of European Contract Law). Het vak Transnationaal vermogensrecht brengt deze dimensies in kaart. De aandacht gaat met name uit naar het terrein van het contractenrecht, waar de verstrengeling van nationaal, trans- en internationaal recht zich in het bijzonder doet gevoelen.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het Nederlandse vermogensrecht bevindt zich niet op een eiland, maar is op allerlei manieren verstrengeld met andere rechtsstelsels. Doel van het vak Transnationaal vermogensrecht is deze dimensies in kaart te brengen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • U bent doordrongen geraakt van de verwevenheid van het nationale recht met andere rechtsstelsels en van de vele aspecten die deze verwevenheid rijk is. Daardoor bent u niet alleen bedacht op de toepasselijkheid en relevantie van trans- en internationale regelstelsels bij het oplossen van casusposities, maar bent u bovendien in staat het gewicht van de nationale oplossingen te relativeren, en wordt u nader vertrouwd met het overdenken en benutten van niet-nationale argumenten, overwegingen en aanknopingspunten.

 • Voorts bent u in staat om de uitwerking van Transnationale invloeden op de leerstukken die in dit vak aan de orde komen te beschrijven en te beoordelen.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Zie update bovenaan deze pagina
Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Naam docent: Prof. mr. A.G. Castermans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van voorgeschreven wetgeving, literatuur en jurisprudentie uit de syllabi.

Werkgroepen
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Zie update bovenaan deze pagina!

 • Schriftelijk tentamen met essay-vragen (eindtoets).

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte wetgeving, literatuur en jurisprudentie alsmede hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Verplicht studiemateriaal wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7381

 • E-mail: mastercivielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.