Studiegids

nl en

A) Profileringsvak: Arbeidsovereenkomstenrecht

Vak
2020-2021

Let op: bij dit vak wordt vanaf het collegejaar 2017-2018 geen avondonderwijs meer aangeboden. Voor huidige deeltijdstudenten geldt een overgangsregeling.

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Zijn fietskoeriers van Deliveroo werknemers of toch zelfstandigen? Heeft een horecamedewerker met een 0-urencontract recht op loon als zijn shift op het laatste moment wordt verplaatst? Mag een werkgever eenzijdig bepalen dat de werknemer meer pensioenpremie moet betalen? Kan een werknemer die uit frustratie een hele pot augurken op het broodje van een klant doet daarvoor op staande voet worden ontslagen? Een greep uit de vele vragen die aan de orde komen in het mastervak arbeidsovereenkomstrecht, dat ook als profileringsvak kan worden gevolgd door studenten van de afstudeerrichting Civiel recht. In dit vak wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Het sociale zekerheidsrecht komt kort aan de orde waar dit raakvlakken hiermee heeft (bijvoorbeeld ontslag en WW).
In dit vak wordt een handboek over de arbeidsovereenkomst bestudeerd. Door middel van een voor elke werkgroepbijeenkomst schriftelijk uit te werken casus wordt u gestimuleerd zelf een oplossing aan te dragen voor een juridische probleemstelling. Van u wordt verwacht dat u een inbreng heeft in de discussie in de werkgroep.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • Waar u in de bachelorfase o.a. wordt geacht om de eigen kenmerken, logica en dynamiek van het arbeids(overeenkomsten)recht te kunnen benoemen, wordt in deze cursus van u gevraagd dat u zelfstandig kunt reflecteren en een beargumenteerd standpunt in kunt nemen in een discussie over een deelonderwerp uit het arbeidsovereenkomstenrecht.

 • U bent in staat om arbeidsrechtelijke uitgangspunten (ongelijkheidscompensatie, gradaties van dwingend recht) op casuïstiek toe te passen. U kunt hierbij actuele ontwikkelingen betrekken en problematiseren.

 • Met de door u reeds vergaarde voorkennis van het publiek- en privaatrecht, bent u in staat om elementen uit deze rechtsgebieden te herkennen in het arbeids(overeenkomsten)recht, te beschrijven wat hun onderlinge samenhang is en in concrete casus te benoemen welk (integratieve-) toetsingskader van toepassing is;

 • U bent in staat om de verschillende vormen van arbeidscontracten te herkennen. U kunt die verschillende verschijningsvormen onderscheiden en kwalificeren. Ook kunt u de kernverplichtingen van de werkgever en werknemer bij aanvang, gedurende de looptijd en na beëindiging van het contract beschrijven.

 • Uit de opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie kunt u zelfstandig juridische schema’s afleiden en toepassen in complexe casus. Daarbij wordt verwacht dat u:

  • uw kennis vergroot op het gebied van relevante wetgeving en jurisprudentie;
  • in staat bent om verbanden aan te brengen tussen de diverse onderdelen van de stof;
  • aangeleverde informatie kritisch kunt beoordelen en tegenstrijdigheden kunt benoemen;
  • indien gevraagd op abstract niveau over de aan de orde gestelde thema’s te discussiëren.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. S.F. Sagel en mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie alsmede wekelijks op schrift uitwerken van uitgereikte casus.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • G.J.J. Heerma van Voss, Asser 7-V Arbeidsovereenkomst, 4e druk (binnenkort beschikbaar)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgeves, druk 2020/2021

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht , Den Haag: Boom juridische uitgevers 3e druk 2019

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. M.A. Schneider

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B1.22

 • Bereikbaarheid: Op afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7713 (secretariaat)

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl