Studiegids

nl en

L) Profileringsvak: IE Auteursrecht

Vak
2020-2021

Onderwijsvorm(en) en toetsvorm(en) update d.d. 08-09-2020

Onderwijsvorm(en)

Hoorcolleges en online masterclasses

 • Aantal à 2 uur: 10

 • 5 online masterclasses van 1 uur in Kaltura live room

 • wekelijks overleg in groepjes van ongeveer 5 studenten met een ‘praktijktutor’ (Leids IE alumnus)

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (OER).

Beschrijving

Het auteursrecht is het onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht dat ooit door technologische ontwikkeling (boekdrukkunst) is ontstaan en door technologische ontwikkeling (digitalisering en internet) sterk onder druk staat. In het auteursrecht spelen fundamentele vragen over de wenselijkheid van tijdelijke monopolisering van informatie, over het beschermen van creaties en investeringen, over erkenning en billijke beloning van culturele producties en over de vrijheid om voort te bouwen op andermans werk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verkrijgen van kennis en inzicht in een specifiek onderdeel van het vermogensrecht, te weten het auteursrecht en de daaraan verwante rechten. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheid om met de opgedane kennis en inzichten casusposities op te lossen en stellingen te verdedigen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft kennis van en inzicht in het behandelde onderwerp alsmede de systematiek (waaronder de grondslagen en dragende beginselen) ervan.

 • U bent in staat om vanuit het systeem en de beginselen van het recht kritisch te reflecteren op wetgeving en jurisprudentie op dit gebied en heeft inzicht in de maatschappelijke context waarin het onderwerp zich ontwikkelt en manifesteert.

 • U bent in staat juridische vraagstukken met betrekking tot het onderwerp aan de hand van de jurisprudentie en wetgeving te begrijpen, te analyseren en – zowel mondeling als schriftelijk – juridisch gefundeerd te beantwoorden.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Zie update bovenaan deze pagina!
Hoorcolleges en excursies

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. mr. D.J.G. Visser, mr. dr. C.J.S. Vrendenbarg en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Andere onderwijsvorm(en)
Excursies naar rechtbanken, uitgeverijen, collectieve belangenorganisaties of advocatenkantoren.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Zie update bovenaan deze pagina!

 • Schriftelijk tentamen.

 • Tussentijdse opdrachten (zgn. praktische oefeningen) waaraan met goed gevolg moet zijn deelgenomen als voorwaarde voor het mogen deelnemen aan het tentamen. De tussentijdse opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, Auteursrecht, portretrecht, naburige rechten en databankrecht vierde druk, Deventer: Kluwer 2019. Studenteneditie.

 • Aanvullende literatuur bekend te maken op Brightspace

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. Wanneer er geen werkgroepen worden aangeboden, schrijft u zich dan in voor de hoorcolleges.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. D.J.G. Visser

 • Bereikbaar via Secretariaat Ondernemingsrecht (zie contactgegevens hieronder)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: : https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/contact

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 / 7401

 • E-mail: intellectueleeigendom@law.leidenuniv.nl