Studiegids

nl en

Ethiek (LAW)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak Ethiek staan twee ‘grote boeken’ centraal: Augustinus’ Belijdenissen (403) en Heideggers Zijn en tijd (1927).

Beide werken, dat van de vroegchristelijke kerkvader en dat van de beroemde niet-gelovige fenomenoloog en existentialist, zijn heel verschillend, maar stellen ook enkele overeenkomstige fundamenteel-wijsgerige vragen aan de orde. Dat zijn vragen die voor de ethiek (hoe te leven en handelen?) én voor het recht van cruciale en beslissende betekenis zijn. Bovenal is dat de vraag naar het zelf: kan een mens zichzelf eigenlijk wel kennen? Kan hij wel eigenlijk zichzelf zijn: is er zoiets als een eigenlijke of waarachtige bestaanswijze voor een mens, óf is misschien alles om het even?

Hoewel beide auteurs tot verschillende bevindingen komen, is er tussen beide toch grote verwantschap. Heidegger verhoudt zich uiterst kritisch ten opzichte van de wijsgerige traditie, maar denkt tóch verder langs de lijn van Augustinus: hij schetst een antropologisch silhouet dat reeds in de Belijdenissen is voorgetekend.

In samenhang met Augustinus leren we begrijpen hoe (in welke zin) deze uiterst invloedrijke moderne of postmoderne filosofie schatplichtig blijft (moet blijven) aan religie en theologie, terwijl ze die toch ook fel bestrijdt.

Hoewel het vak Ethiek fundamenteel wijsgerig-ethische vragen stelt, zal ook het verband met de praktisch ethiek gethematiseerd worden. Tijdens de colleges wordt - waar mogelijk - een relatie gelegd met actuele morele en maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doelstelling van de reeks: niet alleen grondig kennis te nemen van de beide wijsgerig-ethische posities, maar ook om te leren zelfstandig na te denken over de onderlinge verhouding tussen de denkers.

Bovendien willen we leren in verhouding tot de literatuur de eigen plaats te bepalen. Niet alleen oefenen wij ons ons erin de teksten goed uit te leggen; tevens trachten we van de tekst los te komen, om van gedachten te wisselen over hun actuele en praktische betekenis voor de ethiek.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Responsiecolleges

Werkgroepen
Responsiecolleges

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Hoorcollege gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdracht; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (50%)

 • Werkstuk (50%)
  NB Voorafgaand aan het schriftelijk tentamen wordt een werkstuk/essay ingeleverd (een zgn. praktische oefening) – zie ook bij ‘inleverprocedures’). Als dat essay een voldoende is heeft men toegang tot het tentamen. Het eindcijfer is het gemiddelde van het essaycijfer en het tentamencijfer

 • Zowel het werkstuk als het tentamen toetsen het begrip van en het inzicht in de verplichte literatuur.

Inleverprocedures
In week vier wordt het werkstuk ingeleverd. Een week na afloop van de colleges wordt een schriftelijk tentamen afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, die op Brightspace wordt aangegeven.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Aurelius Augustinus, Belijdenissen, Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddins, Eindhoven: Damon 2018.

 • Martin Heidegger, Zijn en Tijd, Vertaald en nawoord Mark Wildschut, Amsterdam: Boom 2018.

Werkboek:
Geen

Reader:
Zie boven

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.35

 • Telefoon: 071 - 527 89 34

 • E-mail: t.j.m.slootweg@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 - 16.30 en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen