Studiegids

nl en

Privatissimum Financieel Recht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Bij het vak Privatissimum Financieel Recht ligt het accent op het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek benodigde onderzoeks- en schrijfvaardigheden. De student maakt een aantal schriftelijke opdrachten en houdt één mondelinge voordracht. Bij de schriftelijke opdrachten kan bijvoorbeeld worden gevraagd om een advies te schrijven aan de Nederlandse of Europese wetgever, om een noot te schrijven onder een arrest, of om een artikel te schrijven voor een juridisch tijdschrift. Deze opdrachten dragen bij aan de verdieping van de kennis en het inzicht in de samenhang en in de structuur van het financieel recht. Verschillende rechtsgebieden waaruit het financieel recht is opgebouwd komen aan de orde, waaronder bestuursrecht, Europees recht, civiel recht, ondernemingsrecht en insolventierecht. Meer in het bijzonder is het thema van het Privatissimum Financieel Recht gekoppeld aan het onderzoeksprogramma van het Hazelhoff Centre for Financial Law. Het Privatissimum kent een thematische en meer wetenschappelijke benadering dan het Practicum, dat vooral gericht is op de voor de rechtspraktijk benodigde vaardigheden.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • op een wetenschappelijke wijze financieelrechtelijke vraagstukken analyseren en daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden;

 • op basis van eigen onderzoek en analyse financieelrechtelijke regelgeving toepassen;

 • voor de rechtswetenschap relevante stukken, zoals annotaties en artikelen in juridische tijdschriften, schrijven;

 • adequaat en consequent verwijzen naar relevante nationale en internationale (rechts)bronnen; en

 • onderzoeksresultaten op een samenhangende en aansprekende wijze mondeling presenteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: privatissima

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: verschillende leden van de vakgroep Financieel recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de cursus vijf schriftelijke stukken en houdt één mondelinge voordracht op basis van een opdracht die via Brightspace wordt bekendgemaakt en is gekoppeld aan het onderzoeksprogramma van het Hazelhoff Centre for Financial Law.

Toetsing

Toetsvorm(en)
De toetsing van het vak bestaat uit zes deeltoetsen. Vijf deeltoetsen bestaan uit het maken van een schriftelijke opdracht en één deeltoets bestaat uit het houden van een referaat. Alle deeltoetsen tellen voor het eindcijfer even zwaar mee. Om het vak te behalen dient het eindcijfer voldoende te zijn. Het is mogelijk om onvoldoende deelcijfers te compenseren tot een voldoende eindcijfer. De cijfers voor de met een voldoende afgesloten deeltoetsen vervallen indien het vak niet is gehaald.

Daarnaast bevat het vak een praktische oefening. Tijdens de bijeenkomsten wordt mede op basis van de schriftelijke opdrachten en de referaten gediscussieerd over het thema van het Privatissimum. Voor alle bijeenkomsten geldt dus een aanwezigheidsplicht. Indien een bijeenkomst zonder geldige reden wordt gemist, geldt een halve punt aftrek op het eindcijfer. Na drie bijeenkomsten zonder geldige reden te hebben gemist, volgt uitsluiting van verdere deelname aan het vak.

Inleverprocedures
Zie de Syllabus. Nadere informatie zal tevens op Brightspace beschikbaar zijn.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de Syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Syllabus:
Syllabus Privatissimum Financieel Recht

Aanmelden

De aanmelding voor dit vak verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. N.A. Campuzano

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 / 7401 (secretariaat Financieel recht)

 • E-mail: [financieelrecht@law.leidenuniv.nl](mailto:financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl