Studiegids

nl en

ILS - Ondernemings- en insolventierecht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het doel van het vak ILS Ondernemings- en Insolventierecht is het bijbrengen van de beginselen van het doen van juridisch wetenschappelijk onderzoek op het onderzoeksterrein van het ondernemings- en insolventierecht. De focus van het vak ligt bij het ontwikkelen van een uitvoerbaar onderzoeksplan.

In een academische omgeving gaan onderzoek en onderwijs samen. Het eerste deel van het vak ziet op inhoudelijke verdieping op het onderzoeksterrein. Het onderwijs van ILS is gekoppeld aan het (actuele) onderzoek van de verschillende docenten van de afdeling Ondernemingsrecht. In het werkboek worden de onderzoeksgebieden die in ILS aan bod komen, toegelicht.

In het tweede deel van het vak wordt de koppeling gelegd tussen de inhoudelijke verdieping op het ondernemingsrechtelijk/insolventierechtelijk onderwerp en het doen van onderzoek op dat gebied. Daarbij wordt aandacht besteed aan het opdoen van kennis van beginselen van rechtswetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: de probleemanalyse, de probleem- en vraagstelling, de bronnen en de onderzoeksmethoden. De student verkrijgt inzicht in de wijze waarop empirisch juridisch onderzoek is opgebouwd en kan empirisch juridisch onderzoek beoordelen. Daarnaast gaat de student aan de slag met het actief inzetten van empirisch juridisch onderzoek door het maken van een onderzoeksplan. Door middel van praktische oefeningen en interactieve werkgroepen worden studenten begeleid in het zelfstandig ontwikkelen van een wetenschappelijk verantwoord en uitvoerbaar onderzoeksplan. Studenten ontvangen daarnaast peer feedback en docenten feedback op de praktische oefeningen. Daarmee ontwikkelt de student de voor de wetenschap en de praktijk noodzakelijke academische vaardigheden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is de studenten inzicht te geven in actuele onderzoeksgebieden in het ondernemings- en insolventierecht. Door de combinatie van kennisontwikkeling en training van onderzoeksvaardigheden leert de student hoe verschillende onderzoeksmethoden gebruikt kunnen worden om juridische vragen te beantwoorden. In het vervolg van de masteropleiding wordt op deze vaardigheden voortgebouwd. De leerdoelen van het vak luiden als volgt:

 • U kunt een juridisch onderwerp op het terrein van het ondernemings- en insolventierecht problematiseren;

 • U kunt een goed afgebakende onderzoeksvraag op het terrein van het ondernemings- en insolventierecht opstellen en een onderzoeksplan opzetten om deze vraag te beantwoorden;

 • U kunt de voor de juridische wetenschap relevante onderzoeksmethoden benoemen en waarderen;

 • U kunt op basis van uw kennis en inzicht over de voor de juridische wetenschap relevante onderzoeksmethoden beoordelen welke onderzoeksmethode voor het beantwoorden van uw onderzoeksvraag nodig is;

 • U kunt zelfstandig de voor de juridische wetenschap relevante onderzoeksbronnen kritisch beoordelen;

 • U kunt zelfstandig reflecteren op uw leerproces door peer feedback en feedback van docenten op opdrachten.

Rooster

Zie de opleidingspagina op de facultaire website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mr. J.M.W. Pool

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiden van het voor het hoorcollege voorgeschreven materiaal.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mr. J.M.W. Pool, mr. drs. J.M.G.J. Boon en mr. W.Y. Hu

 • Let op: het bijwonenvan alle werkgroepen is verplicht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Praktische oefening: het maken en inleveren van drie tussentijdse opdrachten en het volgen van het daaraan verbonden feedbacktraject (de werkgroepen) is verplicht voor deelname aan de schriftelijke opdracht.

 • Schriftelijke opdracht: 100% van het eindcijfer

 • Herkansing: studenten kunnen de schriftelijke opdracht herkansen op een ander onderwerp dan de eerstekansopdracht, echter zonder begeleiding van docenten. De herkansing van de schriftelijke opdracht telt 100% van het eindcijfer. Aan de herkansing kan ook worden deelgenomen zonder dat het feedbacktraject (de werkgroepen) is gevolgd.

Inleverprocedures
Zie Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens het onderwijs.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Curry-Sumner e.a., Onderzoeksvaardigheden. Instructie voor juristen, Nijmegen: Ars Aequi libri 2010;

 • G. van Dijck e.a., Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek, Den Haag: Boom juridisch 2018;

 • G.A.F.M. van Schaijk, Praktijk gericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 3e druk, 2019.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Met een aanmelding voor de hoorcolleges heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace. In deze leeromgeving kunt u vinden hoe u zichzelf kunt aanmelden voor de werkgroepen.

Meer informatie over Brightspace is te vinden op de studentenwebsite.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Ondernemingsrecht

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: per e-mail

 • E-mail: mailto:ILS-O-en-I@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 / 7401

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.