Studiegids

nl en

Capita Selecta Ondernemingsrecht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

In het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht komen tijdens de (tien) bijeenkomsten ondernemingsrechtelijke thema’s aan de orde die zijn gekozen op basis van criteria als actualiteit, complexiteit, counterintuitivity, maatschappelijke relevantie, en samenhang met andere rechtsgebieden. Daarmee heeft het vak tot doel een aantal ondernemingsrechtelijke thema’s op academische wijze en in een breed perspectief aan de orde te stellen.

Startpunt van het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht zijn de beschrijving en analyse van de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht in de laatste druk van het boek Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation. Dit boek vormt de basisliteratuur van het vak. Tijdens de (tien) bijeenkomsten van het vak komen verschillende ondernemingsrechtelijke thema’s aan bod. Het kan daarbij zowel gaan om onderwerpen die ook in dit boek aan de orde komen als om onderwerpen die in dit boek niet aan de orde komen.

De thema’s die in het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht aan de orde komen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op onderwerpen als aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en doorbraak van aansprakelijkheid in concernverhoudingen (mede in hun onderlinge samenhang), de betekenis van de factor ‘arbeid’ (ondernemingsraad en vakbonden) binnen het ondernemingsrecht, concernvorming en concernvormen, de Ondernemingskamer als ondernemingsrechtelijk ‘motorblok’, vragen rond (corporate) governance, opkomende thema’s zoals conflict minerals, corrupt practices, modern slavery en human trafficking, en screening van oreign direct investments, of organieke medezeggenschap (in Nederland de zogenoemde structuurregeling).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na het volgen van het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht

 • heeft een student kennis van de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht;

 • heeft een student inzicht in de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht op het gebied van een aantal specifieke ondernemingsrechtelijke thema’s;

 • kan een student deze kennis van de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht en dit inzicht in de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht op het gebied van een aantal specifieke ondernemingsrechtelijke thema’s toepassen en uitleggen; en

 • kan een student deze kennis van de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht en dit inzicht in de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht op het gebied van een aantal specifieke ondernemingsrechtelijke thema’s in het perspectief plaatsen van de maatschappelijke relevantie van het Ondernemingsrecht en de samenhang van het Ondernemingsrecht met andere rechtsgebieden en daarover een standpunt innemen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: diverse docenten van de afdeling Ondernemingsrecht

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding van de gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen, met het doel te kunnen deelnemen aan de discussie.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk tentamen (eventueel bij de herkansing een mondeling tentamen in geval van weinig herkansers).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrij keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Met deze aanmelding heeft u tevens toegang tot de digitale leeromgeving van dit vak in Brightspace.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Ondernemingsrecht

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7234 / 7401

 • E-mail: CSO@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235 / 7401

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.