Studiegids

nl en

Stage Ondernemingsrecht

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In de periode waarin studenten staan ingeschreven voor de Master Ondernemingsrecht dienen zij gedurende ten minste vier weken een stage te lopen. Deze stage dient een ondernemingsrechtelijke insteek te hebben en kan zowel in het eerste als in het tweede semester plaatsvinden, mits deze stage maar wordt gelopen in de master. Studenten zijn vrij in het kiezen van een stageplaats (en moeten daarnaar ook zelf solliciteren). Een student moet een beoogde stageplaats vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de Stagecoördinator van de Afdeling Ondernemingsrecht.
Een ‘ondernemingsrechtelijke insteek’ betekent dat het moet gaan om een stage op het gebied van het ondernemingsrecht, het insolventierecht of het intellectueel eigendomsrecht. De stage heeft tot doel studenten kennis te laten maken met de rechtspraktijk. Dit draagt ertoe bij dat zij kennis en inzicht verwerven op het terrein van de toepassing, uitvoering en handhaving van het recht en op het terrein van consequenties en sancties. Stageplaatsen die in aanmerking komen, zijn stages bij de secties ondernemingsrecht, insolventierecht en intellectueel eigendomsrecht van advocatenkantoren of juridische dienstverleners, juridische afdelingen van ondernemingen, en afdelingen binnen de rechterlijke macht, overheid of maatschappelijke (non-profit) organisaties.
Na afloop van de stage legt de student verantwoording af in de vorm van een stageverslag (in de Stageleidraad staat meer gedetailleerde informatie; deze Leidraad is te vinden op de Algemene Brightspace-omgeving van de Master Ondernemingsrecht).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is studenten kennis te laten maken met de rechtspraktijk. Tijdens de stage lopen studenten gedurende ten minste vier weken een stage op bijvoorbeeld een sectie ondernemingsrecht, insolventierecht of intellectueel eigendomsrecht van een advocatenkantoor, een juridische afdeling van een onderneming of een afdeling binnen de overheid of een maatschappelijke organisatie. De studenten moeten daar zelfstandig rechtswetenschappelijke werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en uitvoeren. Na afronding van de stage schrijft de student een stageverslag waarin hij/zij onder andere reflecteert op wat hij/zij tijdens de stage heeft geleerd.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Na de stage is de student beter in staat om zelfstandig rechtswetenschappelijke werkzaamheden van enige omvang op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen).

Rooster

Niet van toepassing

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Stage gedurende (ten minste) 4 weken (full time).

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schrijven en verdedigen van het stageverslag.

Inleverprocedures
Zie voor nadere informatie de Stageleidraad op de webpagina van de afdeling Ondernemingsrecht op de facultaire website, en op de Algemene Brightspace-omgeving van de Master Ondernemingsrecht.

Examenstof
Geen.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Geen.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving Brightspace (op de Algemene Brightspace-omgeving van de Master Ondernemingsrecht onder Stage Ondernemingsrecht). Over de wijze van aanmelding voor dit vak, volgt z.s.m. meer informatie.
De aanmelding verloopt door een beoogde stageplaats vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de Stagecoördinator van de Afdeling Ondernemingsrecht via het mailadres stageOR@law.leidenuniv.nl.

Contact

Vak- en stagecoördinator: mr. M.P.P. van Buuren (stageOR@law.leidenuniv.nl)

Instituut/afdeling

  • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

  • Afdeling: Ondernemingsrecht

  • Kamernummer secretariaat: B2.43

  • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7235 / 7401

  • E-mail: stageOR@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.