Studiegids

nl en

Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek

Vak
2020-2021

Beschrijving

De cursus ‘Methoden en Technieken van Politicologisch Onderzoek’ (MTPO) behelst een introductie in theorie en praktijk van sociaalwetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder de politieke wetenschap. Studenten maken kennis met in dit verband belangrijke assumpties, uitgangspunten en concepten, en principes en benaderingen. Aan de hand van een basisboek en overige literatuur wordt tijdens hoorcolleges onder meer ingegaan op deze aspecten:

  • wat is wetenschappelijke kennis?

  • wat is een theorie, wat zijn concepten, en wat dient te worden verstaan onder operationalisatie en meting?

  • welke vormen van steekproeven zijn er en wat is de meest geschikte steekproef voor welke situatie?

  • welke (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksstrategieën en methoden van dataverzameling zijn er met welke sterkere en zwakkere punten in termen van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid?

Leerdoelen

Doel 1: Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om te beschrijven wat wetenschappelijke kennis is, wat de kenmerken van een theorie zijn, wat concepten zijn en, wat dient te worden verstaan onder operationalisatie en meting.
Doel 2: Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om enkele veel voorkomende steekproefmethoden, onderzoeksstrategieën en methoden van dataverzameling te beschrijven.
Doel 3: Aan het einde van de cursus wordt de student(e) geacht in staat te zijn om te beargumenteren welke sterke en zwakke punten verschillende onderzoeksstrategieën en methoden van dataverzameling hebben in termen van validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Studiemateriaal

  • Sandra Halperin and Oliver Heath, Political Research. Methods and Practical Skills. Oxford: Oxford University Press, 2020, Third Edition. [merk op: de derde, meest recente druk van het boek wijkt op diverse punten af van de vorige, tweede druk; MTPO gaat waar het gaat om de behandelde en verplicht gestelde leerstof echter uit van de meest recente druk!]

  • The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Let op: geen printversie vereist! Online toegang via Leiden catalogus)

  • Extra literatuur (artikelen e.d.); wordt beschikbaar gesteld via Brightspace of anderszins.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een eindtentamen (uiteraard met mogelijkheid tot herkansing) waarin alle stof van de voorgeschreven literatuur en hoorcolleges getoetst kan worden. Het eindcijfer van de cursus wordt berekend op basis van het cijfer van het eindtentamen en een participatiecijfer. Nadere regels aangaande de berekening van het eindcijfer worden nog bekend gemaakt.

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie algemene informatie onder tab 'Jaar 2'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster