Studiegids

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Vak
2020-2021

Omschijving

Doel:
Na de cursus hebben studenten hun kennis over het Nederlandse politieke systeem, in het bijzonder over de historische ontwikkeling van dit systeem, verdiept.

Specifiek betekent dit:

 • Na de cursus kunnen studenten de centrale ‘termen’ uit de geschiedenis van de Nederlandse politiek definiëren.

 • Na de cursus kunnen studenten deze termen in een Nederlandse politiek-historische context plaatsen.

 • Na de cursus kunnen studenten historisch bronnenmateriaal in een Nederlandse politiek-historische context plaatsen.

 • Na de cursus kunnen studenten de ontwikkeling van de Nederlandse constitutionele ordening beschrijven.

 • Na de cursus kunnen studenten de ontwikkeling van Nederlandse politieke partijen beschrijven in verschillende tijdvakken.

 • Na de cursus kunnen studenten conceptuele en causale verbanden tussen de centrale termen benoemen.

 • Na de cursus kunnen studenten op een aantal thema’s theoretische modellen relateren aan historische gebeurtenissen.

Inhoud
In deze cursus staat de politieke geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw centraal. De cursus geeft een chronologisch beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse bestel én kijkt naar een aantal belangrijke thema’s vanuit historisch en politicologisch perspectief, te weten:

 • Verzuiling en ontzuiling;

 • Het ontstaan van het constitutionele bestel;

 • De ontwikkeling van politieke partijen;

 • En de ontwikkeling van de verzorgingsstaat.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen.

Studiemateriaal:

 • Friso Wielinga (2009) Nederland in de twintigste eeuw. Amsterdam (Boom).

 • Extra artikelen die tijdens de cursus beschikbaar worden gemaakt.

 • De sheets van de hoorcolleges

Toetsing

Het eindcijfer wordt bestaat uit twee onderdelen:
1) Een schriftelijk tentamen. Het tentamen bestrijkt de totale verplichte stof: de collegesheets en voorgeschreven literatuur. Het tentamen bestaat open vragen.
2) Een schriftelijke opdracht.
3)
Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Brightspace.

Rooster vakken en tentamens

Rooster

Contact

Docent: Dr. Simon Otjes
Email: s.p.otjes@fsw.leidenuniv.nl