Studiegids

nl en

Personalisering van de Politiek (in Nederland)

Vak
2020-2021

Omschrijving

Doel 1: Inzicht verkrijgen in de belangrijkste concepten van en het debat over personalisering van de politiek.
Doel 2: Het oefenen en verder bekwamen van de vaardigheden (mondeling) presenteren en schrijven.

In de media en politiek lijkt het alsof er geen debat meer mogelijk of nodig is: de personalisering van de politiek is een feit. De gedachte dat individuele politici steeds belangrijker worden ten koste van hun partij wordt door velen als een gegeven gezien en behandeld. Binnen de wetenschap is er echter aanzienlijk meer ruimte voor nuance en verschil van inzicht: niet iedereen is het (volledig) eens met deze stelling over de personalisering van de politiek. In de cursus ‘Personalisering van de politiek (in Nederland)’ wordt allereerst dieper ingegaan op wat precies kan of moet worden verstaan onder deze personalisering van de politiek. In het eerste deel van de cursus zal dan ook ruime aandacht geschonken worden aan algemene concepten van en verklaringen voor personalisering, en de uiteenlopende manifestaties ervan. In het tweede deel van de cursus zal telkens een meer specifiek onderwerp behandeld worden. Denk daarbij aan de rol van media en verkiezingscampagnes, de opkomst en invloed van sociale media, relevante karaktereigenschappen van politici en hun (electorale) effect, de rol van andere kandidaten dan politieke leiders (voor Nederland vooral lijsttrekkers) in dit debat en de gevolgen en wenselijkheid van personalisering in het democratische representatieve bestel. Hoewel de cursus niet uitsluitend over Nederland zal gaan, is er wel een sprake van een nadrukkelijke gerichtheid op de Nederlandse casus.

Onderwijsvorm

De cursus heeft de vorm van een seminar. Studenten worden geacht aanwezig te zijn bij alle bijeenkomsten en actief (!) deel te nemen. Per week zijn er in beginsel twee bijeenkomsten en elke week staat 1 thema van het personaliseringsdebat centraal. Iedere student zal (ten minste) eenmaal een presentatie geven ter introductie van een publicatie die de betreffende week besproken wordt, waarna groepsdiscussie plaatsvindt. Over verschillende thema’s moet een schriftelijke opdracht worden gemaakt; nadere informatie hierover wordt vooraf in de syllabus bekend gemaakt.

Studiemateriaal

Een volledig programma zal beschikbaar zijn op Brightspace voor aanvang van de cursus.

Toetsing

Participatie (15%), presentatie (10%), en verschillende schriftelijke opdrachten (samen 75%).

Aanmelden:

Zie algemene info onder tab 'Jaar 3'.

Rooster

Rooster