Studiegids

nl en

Lineaire Algebra 1 NA

Vak
2020-2021

Let op: studenten die een dubbele bachelor doen met Wiskunde, dienen het bij Wiskunde aangeboden vak Lineaire Algebra 1 te volgen (studiegidsnummer 4081LIAL1).

Toegangseisen

Wiskunde op het niveau van VWO Wiskunde B.

Beschrijving

Lineaire algebra is de theorie van vectoren, lijnen, platte vlakken en stelsels lineaire vergelijkingen. Het is ook de taal die benodigd is om wat je leert bij het vak Analyse 1 te kunnen uitbreiden naar hoger-dimensionale situaties (bewegingen in meerdere richtingen, vectorvelden, gekromde ruimtes). Daarnaast maak je kennis met de manier waarop wiskundigen de kennis in hun vakgebied uitbreiden: door de begrippen vast te leggen in definities en er stellingen over te bewijzen met logische bewijstechnieken.

Inhoud:

  • Inleiding in de hoger-dimensionale meetkunde: afstanden en hoeken in de n-dimensionale ruimte

  • Stelsels lineaire vergelijkingen op een systematische manier oplossen

  • Deelruimte en dimensie

  • Lineaire transformaties van de n-dimensionale ruimte, en de bijbehorende matrices

  • Eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix

  • Oplossen van lineaire differentiaalvergelijkingen

  • Orthogonale bases, projecties en spiegelingen

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heb je operationele kennis over de bovenstaande wiskundige onderwerpen en kun je hiermee rekenen en redeneren.

Algemene vaardigheden

Je maakt kennis met de manier waarop wiskundigen de kennis in hun vakgebied uitbreiden: door de begrippen vast te leggen in definities en er stellingen over te bewijzen met logische bewijstechnieken. Je leert je berekeningen en antwoorden duidelijk en logisch op te schrijven.

Rooster

Rooster
Voor gedetailleerde informatie ga naar Timetable in Brightspace

Onderwijsvorm

(Online) hoorcollege, (online) werkcollege en huiswerk (zowel inleveropdrachten als huiswerk dat niet nagekeken wordt)

Toetsing en weging

Het tentamen bestaat uit twee delen. Het eerste deeltentamen vindt plaats ongeveer in het midden van het semester en gaat over het eerste deel van de stof. Dit telt voor 30% mee. Het tweede (afsluitende) deeltentamen gaat over het laatste deel van de stof en telt voor 70% mee. Om voor het vak te slagen, moet het gewogen tentamencijfer tenminste een 5,5 zijn (afgerond een 6).

Als je het tentamen hebt gehaald, kun je dit cijfer verhogen als het gemiddelde cijfer van de huiswerkopdrachten hoger is dan het tentamencijfer. In dat geval telt het tentamencijfer voor 85% en het huiswerk voor 15%. Dit geldt niet voor het hertentamen: dit is een schriftelijk tentamen over alle stof, voor 100% van je eindcijfer (hiermee herkans de twee deeltentamens en het huiswerk in 1 keer).

Literatuurlijst

We volgen het boek "Linear Algebra" van by J.B. Fraleigh en R.A. Beauregard (3rd edition). Te koop via studievereniging De Leidsche Flesch, maar ook al vele jaren oud, dus goed tweedehands te verkrijgen. De uitgave door Pearson uit de jaren 2010 en de uitgave door Addison-Wesley uit de jaren 1990 zijn identiek. We behandelen waarschijnlijk hoofdstukken 1 t/m 6 (en slaan daaruit een paar secties over). Zie Brightspace voor aanvullende korte notities.

Brightspace

Instructies en lesmateriaal zijn te vinden in de Brightspace-module. Registratie voor Brightspace verloopt automatisch wanneer een student zich inschrijft in uSis via uSis d.m.v inschrijving voor een studieonderdeel (tentamen) met studieactiviteit

Contact

Dr. Marco Streng