Prospectus

nl en

Plato Politeia

Course
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegangelijk voor:

 • Studenten van de BA Filosofie, die hun eerste jaar succesvol hebben afgerond en daarnaast ook 10EC van hun verplichte onderdelen uit het tweedejaar hebben voldaan.

 • Pre-Master studenten die toestemming hebben gekregen van de studie adviseur, of waarvan dit vak onderdeel uitmaakt van hun programma.

Beschrijving

De Staat (Politeia) is Plato’s meest gelezen en omstreden werk. Uitgangspunt is de vraag wat rechtvaardigheid is en waarom een mens rechtvaardig zou moeten handelen. De Staat gaat echter niet alleen over ethiek, maar ook over politieke filosofie (hoe ziet de ideale staat eruit?), psychologie (hoe zit de menselijke ziel in elkaar?), metafysica (de Platoonse Ideeën-leer) en esthetiek (wat is kunst?). Het werk, en met name de politieke component ervan, heeft ook veel losgemaakt. Sommige denkers (Aristoteles, Karl Popper) zijn extreem kritisch, anderen ontlenen er inspiratie aan (Alfarabi, Leo Strauss). Ook in de 21ste eeuw wordt de Staat nog steeds gebruikt om eigentijdse thema’s te doordenken (Melissa Lane, Eco-Republic; René ten Bos, Het volk in de grot).

Tijdens dit college zullen we de Staat integraal lezen en bespreken en ingaan op de receptie van dit werk. Deelnemers geven om beurten een korte presentatie van een passage die als aanzet dient voor verdere discussie. Deze presentatie is gebaseerd op een eigen analyse van de relevante passage met gebruikmaking van de secundaire literatuur. Deelnemers sluiten het college af met een paper over een relevant onderwerp.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de grote thema’s van Plato’s filosofie (ethiek; politiek; psychologie; metafysica; esthetiek);

 • de receptie van Plato’s Staat.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een antieke filosofische tekst te analyseren met gebruikmaking van de bijbehorende secundaire literatuur;

 • verbanden te leggen tussen antieke filosofische teksten en eigentijdse discussies;

 • zijn/haar bevindigen op heldere manier mondeling en schriftelijk te presenteren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Referaat

 • Paper

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van resultaten van de deeltoetsen:

 • Referaat: 30%

 • Paper: 70%

Bij dit college geldt een aanwezigheids- en participatieplicht. Wie onvoldoende aanwezig is en/of participeert kan van het college worden uitgesloten of een extra opdracht opgelegd krijgen. De cursus is met goed gevolg afgesloten indien het gewogen gemiddelde van de onderdelen een voldoende is en indien aan de aanwezigheids- en participatieverplichting is voldaan.

Herkansing

De herkansing bestaat alleen uit het paper en bepaalt 70% van het eindcijfer. Het andere toetsonderdeel (referaat) kan niet worden herkanst en het voor dit onderdeel behaalde resultaat blijft staan.

Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag,

Literatuurlijst

 • Ch. Rowe, Plato: Republic, Penguin Classics: London 2012.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden* Studeren à la carte* en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R.M. van den Berg

Opmerkingen

Niet van toepassing.