Prospectus

nl en

BA Eindwerkstuk Oude Nabije Oosten- studies

Course
2020-2021

Toegangseisen

Afgerond tweede jaar van de BA Oude Nabije Oosten-studies. Deelname aan het onderdeel Scriptieseminar ONOS is verplicht.

Beschrijving

De student sluit de opleiding af met een eindwerkstuk van maximaal 10.000 woorden (inclusief noten, bibliografie en bijlagen). Het schrijven hiervan is gekoppeld aan het onderdeel Scriptieseminar ONOS dat een integraal onderdeel vormt van het BA eindwerktsuk. De student kan zelf een eigen begeleider kiezen uit de docenten van de opleiding. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de docent(e) die als begeleider optreedt. Voor de verdere gang van zaken, zie de facultaire Regeling BA-eindwerkstuk.

De begeleider van het ba-eindwerkstuk moet worden toegewezen door de examencommissie. Het verzoek tot toewijzing scriptiebegeleider doe je door middel van dit formulier.

Leerdoelen

  • het onder begeleiding uitwerken van een semi-complexe onderzoeksvraag met behulp van de inmiddels verworven vaardigheden, methoden en technieken;

  • het schrijven van een schriftelijk verslag van die onderzoeksvraag.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstudie en besprekingen met de begeleider.

Toetsing en weging

Schriftelijk werkstuk (100%)

Om op 31 augustus 2021 af te kunnen studeren, dient de student de eindversie uiterlijk 1 juli bij zijn/haar begeleidende docent(e) te hebben ingeleverd.

Literatuurlijst

Inschrijven

Contact

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert, wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.

Herkansing

In het geval de scriptie onvoldoende wordt bevonden, dan krijgt de student eerst de gelegenheid om aan de hand van het beoordelingsformulier en de instructies van de docenten het werkstuk zelfstandig te herkansen. De student heeft 1 semester de tijd om de onvoldoende te herstellen. Herkanste werkstukken kunnen dan tot 1 december of (wanneer de als onvoldoende beoordeelde scriptie in semester 1 is ingeleverd) 1 juni worden ingeleverd bij de docent van het herkansingswerkstuk, die het werkstuk samen met de tweede lezer opnieuw beoordeelt. Als het eindwerkstuk dan nog steeds onvoldoende is, moet de student in het semester daarop met een nieuw onderwerp beginnen onder nieuwe begeleiding.

Indien het hersteltraject in semester 2 plaatsvindt, wordt de student geacht het scriptieseminar opnieuw te volgen.