Prospectus

nl en

Tentamen Moderne Letterkunde

Course
2020-2021

Toegangseisen

Alle verplichte vakken uit het curriculum Moderne Letterkunde zijn doorlopen, evenals tenminste twee accentgroepen. Een gelijkwaardig pre-master traject geeft ook toegang tot het tentamen.

Beschrijving

Bij het tentamen wordt in de eerste plaats gevraagd naar benaderingswijzen en methoden die worden voorgesteld en toegepast in deze artikelen. Je hoeft dus niet ieder details uit de werken te onthouden, maar het is wel van groot belang dat je verbanden kan leggen tussen de verschillende teksten. Ook vinden we het belangrijk dat je je er een mening over vormt: welke voor- en nadelen kleven er aan bepaalde benaderingswijzen?

Verder veronderstellen we de stof van de letterkunde vakken van de BA Nederlandse taal- en cultuur bekend. Zowel het handboek Literatuur in de wereld als Vaessens’ Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur maken deel uit van de stof van dit tentamen, evenals de primaire literatuur die je in je opleiding hebt gelezen. Bij de voorbereidingstijd is rekening gehouden het bestuderen van je aantekeningen daarover.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de moderne Nederlandse letterkunde, en de samenhang daartussen.

  • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover mondeling vragen kunnen beantwoorden.

  • Je oefenen in verband leggen tussen primaire, fictionele teksten en secundaire en theoretische teksten.

  • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie, met twee seminars om vragen te stellen over de stof. De data van de seminars worden bekendgemaakt op de Blackboardpagina van het tentamen Moderne Nederlandse Letterkunde.

Toetsing en weging

  • Mondeling tentamen (100%)

  • Het cijfer moet minimaal een 5,5 zijn.

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst is beschikbaar op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

  • Voor reguliere bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

  • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator BA NTC of de studiecoördinator TW

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kun je contact opnemen met Prof. dr. Y. van Dijk

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

n.v.t.