Prospectus

nl en

Tentamen Nederlandse Taalkunde

Course
2020-2021

Toegangseisen

Verplichte taalkundevakken van de bachelor Nederlandse taal en cultuur met succes gevolgd.

Beschrijving

De student bestudeert zelfstandig de opgegeven literatuur en legt daarover mondeling tentamen af. Het is de bedoeling dat de student zich vooral richt op de hoofdlijnen van de aangeboden studies. Wat zijn de belangrijkste slotsommen? Langs welke weg komt de schrijver tot die conclusies? De gevolgde redenering, de methode, de aanpak – daar gaat het om. Het is bovenal de bedoeling dat de student zich kritisch opstelt. In hoeverre vind je wat je gelezen hebt overtuigend? Welke argumenten heb je voor je standpunt?

De literatuur omvat negen artikelen met een sterke theoretische en/of methodologische component. Daarnaast kiest de student twee proefschriften, waarin stapsgewijs van theorie naar methode naar resultaten en conclusies wordt gewerkt.

Het tentamen kan worden afgelegd in het eerste semester in de reguliere tentamenperiode, dus in januari. De herkansing is in de tentamenperiode van het tweede semester, dus in juni.

Leerdoelen

  • Je verkrijgt kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de taalkunde.

  • Je kunt zelfstandig wetenschappelijke artikelen bestuderen en interpreteren en er vragen over beantwoorden.

  • Je doet extra achtergrondkennis op voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

  • Mondeling tentamen (100%)

  • Het cijfer dient minimaal een 5.5 te zijn.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst kun je opvragen bij de docent, wanneer je je aanmeldt voor het tentamen.
De literatuurlijst bestaat uit twee delen. Op het eerste deel staan tien artikelen die theoretisch van aard zijn of waarin de nadruk ligt op theoretische en methodologische aspecten. Elke student bestudeert deze tien artikelen. Op het tweede deel staat een aantal proefschriften. Hiervan kiest de student er twee ter bestudering.
Het mondeling tentamen gaat dus over tien artikelen en twee boeken.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kun je contact opnemen met Dr. R. Boogaart

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen