Prospectus

nl en

Woordenschat/Schrijven, Taalvaardigheid II

Course
2020-2021

Toegangseisen

Deelnemers moeten aan het begin niveau B1 van het ERK hebben op het gebied van Lezen en Schrijven. Dat kan bijvoorbeeld doordat zij de volgende cursussen uit het eerste jaar hebben afgerond:
Schrijven/Grammatica 1B - 5811VSG1B
Lezen/Woordenschat 1B - 5811VLW1B
Studenten die deze cursussen niet hebben gevolgd, worden in de week voorafgaand aan de lessen getoetst. Zij krijgen hierover tijdig informatie.

Het maximum aantal studenten is 25. Als er meer aanmeldingen zijn, geldt de volgende volgorde van toelating:
1. studenten die de volledige ba-opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies volgen
2. exchange en study abroad studenten van Nederlandkunde/Dutch Studies
3. keuzevakstudenten en contractstudenten die meerdere colleges volgen of hebben gevolgd bij Nederlandkunde / Dutch Studies
4. anderen in volgorde van aanmelding

Dit college is niet toegankelijk voor studenten met Nederlands als moedertaal.

Beschrijving

In het eerste jaar hebben studenten de meest frequente woorden van het Nederlands geleerd, maar het blijft nodig die woordenschat te vergroten. Met behulp van Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen wordt zowel de alledaagse als de academische woordenschat vergroot met ruim 1500 woorden.
Tijdens het semester lezen en bespreken we artikelen die betrekking hebben op de Nederlandse taal en taalverwerving. De studenten schrijven vier teksten naar aanleiding van deze artikelen. Een deel van het college wordt besteed aan het bespreken van de teksten: veelgemaakte fouten, tekstopbouw, etc. We zullen dit deels doen door elkaars stukken te becommentariëren.

Leerdoelen

woordenschat

 • receptieve woordenschat uitbreiden met 1500 woorden

 • verfijnen van de productieve woordenschat zodat geen misverstanden meer optreden en de student in staat is de woordkeus te variëren

leesvaardigheid

Tekstsoorten o.a.: populair / inleidend wetenschappelijke tekst, column, studieboek
studenten kunnen:

 • lange tekst oriënterend lezen om ze zien of die bruikbaar is

 • hoofdpunten begrijpen bij eerste lezing

 • lexicale en grammaticale signalen herkennen om standpunt van de auteur af te leiden

 • details begrijpen na herlezen

schrijfvaardigheid / academische vaardigheden

 • informatie, standpunten en argumenten uit div. bronnen bijeenvoegen

 • standpunten en argumenten van een auteur correct weergeven in uitgewerkte tekst

mondelinge vaardigheden

 • informatie, standpunten en argumenten van een auteur correct weergeven in een klein groepje

 • op basis van informatie/ argumenten van anderen eigen mening formuleren

grammatica in geschreven tekst

 • grammatica leidt niet tot misverstanden

 • gebruik werkwoordstijden (incl passief) flink verbeteren

 • lidwoord en bijpassende adjectieven correct na check

 • gebruik onbep/bep lidwoord verbeteren

spelling & leestekens

 • spelling foutloos mbv spellingschecker (enkele lastige kwesties uitgezonderd)

 • leestekengebruik .,?! ;:

tekstsamenhang

 • correct gebruik van signaalwoorden om de structuur van tekst en alinea aan te geven

samenwerkings- een leervaardigheden

 • sociaal en communicatief optreden in samenwerkingssituaties

 • constructief feedback geven aan medestudenten in een groepje

 • feedback ontvangen van medestudenten in een groepje

 • in staat zijn eigen mening/argumenten te herzien en kritiek te verwerken

 • inzicht in eigen niveau van schrijfvaardigheid

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (online)
  Aanwezigheid en actieve deelname is verplicht.

Toetsing en Weging

Woordenschat (50%)
Er zijn drie woordenschattentamens, verspreid over het semester. Alle drie de tentamens moeten voldoende (minimaal 5,5) zijn. Voor alle tentamens is een herkansing mogelijk.

Portfolio en reflectie (10%)
Studenten houden gedurende het semester een portfolio bij met daarin hun schrijfwerk en reflectie daarop. Zij vullen na ieder blokje een reflectieformulier in. Het volledige portfolio moet worden ingeleverd, dit is voorwaarde voor deelname aan het schrijftentamen. Het portfolio wordt beoordeeld met een 5 (niet serieus ingevuld) of een 10.

Schrijfvaardigheid (40%)
Aan het eind van het semester is er een schrijftentamen waarbij studenten een stuk schrijven van 400-500 woorden naar aanleiding van een of meer korte artikelen die zij hebben kunnen voorbereiden en mogen meenemen. Het gebruik van niet-elektronische woordenboeken is toegestaan. Dit tentamen moet voldoende (minimaal 5,5) zijn. Eisen:

 • standpunten en argumenten van de auteur(s) correct weergegeven

 • passende structuur en correct gebruik van signaalwoorden om de structuur van tekst en alinea aan te geven

 • geen misverstanden veroorzaakt door woordgebruik of grammatica

 • niet meer dan 10% van het totaal aantal woorden aan fouten

Herkansing

Voor alle onderdelen is een herkansing mogelijk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Thematische woordenschat Nederlands voor anderstaligen onder andere verkrijgbaar via de uitgever

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus, neem contact op met de docent mw. Liesbet Winkelmolen. Voor administratieve vragen of bij problemen met de inschrijving in uSis kun je je wenden tot Reuvensplaats
Voor overige vragen kun je de studiecoördinator mailen.

Opmerkingen

N.v.t.