Prospectus

nl en

Inleiding linguïstiek – Taalwetenschap II

Course
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Aan de hand van het boek ‘Taal en taalwetenschap’ wordt een brede inleiding gegeven in de taalkunde. Waar mogelijk zal worden ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en de verschillende moedertalen van de deelnemende studenten. De volgende gebieden van de taalkunde komen aan bod: fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische taalkunde en tweedetaalverwerving.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van taalwetenschappelijke basisbegrippen en de vaardigheid deze begrippen toe te passen bij het oplossen van concrete taalkundige problemen. Alle delen van de taalwetenschap komen daarbij aan de orde, van fonologie en fonetiek tot semantiek en pragmatiek, en van taalverwerving en discourse tot meertaligheid en taalverandering. Wanneer relevant zal gewezen worden op aansluiting met taalkundige bijvakken in het 3e jaar.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Aan het eind van het eerste blok is er een deeltentamen bestaande uit gesloten vragen en korte open vragen over de eerste helft van de stof. De cursus wordt afgesloten met een tentamen over de tweede helft van de stof, eveneens bestaande uit gesloten vragen en korte open vragen.

Weging

De twee deeltentamens tellen elk mee voor 50%.

Herkansing

Bij een onvoldoende gemiddelde (5,5 of lager) voor de deeltoetsen is er één herkansingsmogelijkheid, waarbij alle stof aan de orde komt.
De deelcijfers zijn alleen geldig in het studiejaar waarin ze zijn toegekend. Als het eindcijfer onvoldoende is, moet de student in het daaropvolgende jaar beide onderdelen opnieuw halen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Baker, A.E., J. Don & K. Hengeveld (red.) (2013) Taal en taalwetenschap (2e editie). Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN 978 0 470 67213 6.
Voor het eerste college hoofdstuk 1 bestuderen

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus, neem contact op met de docent Dr. Johanneke Caspers. Voor administratieve vragen of bij problemen met de inschrijving in uSis kun je je wenden tot Reuvensplaats
Voor overige vragen kun je de studiecoördinator mailen.

Opmerkingen

Niet van toepassing.