Prospectus

nl en

Seminar Middle Eastern Studies 2

Course
2020-2021

Dit is de cursusbeschrijving van 2019-2020. De inhoud wordt zo spoedig mogelijk bijgewerkt.

Toegangseisen

Seminar Midden-Oosten 1.

Beschrijving

Seminar 2 heeft als thema de interactie tussen literatuur, politiek en cultuur in de breedste zin van het woord in het Midden-Oosten, in het bijzonder de Iraanse wereld. Hierbij kan gedacht worden aan de rol van literatuur en religie in culturele, politieke en sociale gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een brede scala aan thema’s komen aan bod, variërend van de introductie van de Europese politieke filosofie in het Midden-Oosten, reacties op de Europese rassenleer, opkomst van het islamitisch feminisme en de participatie van de vrouw in de maatschappij, poëzie in de politieke arena, de cultus van martelaarschap, en de impact van de recente oorlogen op kunst en cultuur.

Het eerste deel van de cursus bestaat uit een reeks werkcolleges waarin het opzetten van een (literatuur)onderzoek en het verwerken van de resultaten daarvan in een PowerPoint presentatie en een schriftelijk werkstuk centraal staan. Ieder student werkt zijn/haar thema uit tot een volwaardig wetenschappelijk werkstuk. In het tweede gedeelte van de cursus verzorgen de studenten PowerPoint presentaties over hun gekozen onderwerp.

Leerdoelen

De student verdiept de kennis van de cultuurgeschiedenis van het Midden-Oosten opgedaan in de opleiding Midden-Oostenstudies. De studenten leren om zelfstandig een onderwerp uit te diepen. Zij leren om de gebruikte literatuur kritisch te benaderen en zijn in staat om een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp.

Academische vaardigheden die getraind worden:

Mondelinge presentatievaardigheden
1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
b overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
d dat gericht is op een specifieke doelgroep
3 actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
Samenwerkingsvaardigheden
1 sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
2 constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
3 zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden
1 vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
2 deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
3 op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
4 onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
5 op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
6 ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
Schriftelijke presentatievaardigheden
1 onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
2 een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied
a in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
b overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
c met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
d dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Participatie en presentaties 40%
Wetenschappelijk essay (5000 woorden) 60%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met de aanvullende eis dat het essay met een voldoende (minimaal 5.5) moet worden afgesloten.

Herkansing

De presentaties kunnen niet worden herkanst. Als het essay onvoldoende (< 5,49) is, dient het essay - voor dezelfde weging (60%) - te worden herschreven.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Handleiding Schriftelijk Werkstuk Midden-Oosten Studies

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Drs. R.E. Kon

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.