Prospectus

nl en

Politics and Culture (cancelled)

Course
2020-2021

Dit college wordt in 2020-2021 niet aangeboden.

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Midden-Oostenstudies / specialisatie Modern Midden-Oosten, die door de examencommissie zijn toegelaten tot het schaduwprogramma.
Een beperkt aantal plaatsen is beschikbaar voor keuzevakstudenten waarbij studenten van de BA Midden-Oostenstudies voorrang hebben.

Beschrijving

De relatie tussen Europa en het Midden-Oosten staat onder spanning door de problematiek van vluchtelingen en militant extremisme. Moet de EU eindelijk duidelijke grenzen trekken, moet de wederzijdse beeldvorming worden verbeterd, moet Europa de regio laten voor wat het is of juist extra investeren in democratie? Deze en andere vragen zullen in dit college aan de orde komen. We zullen daarbij ook nagaan in hoeverre de hedendaagse problematiek een erfenis is van de relatie die Europa en het Midden-Oosten al eeuwen onderhouden. En steeds stellen wij de vraag of, en in hoeverre, de islam hierin een rol speelt. Deze cursus is een werkcollege waarbij studenten op actieve wijze met deze problematiek zullen omgaan, onder andere middels deelname aan een discussieforum en een politiek rollenspel.

Leerdoelen

  • Kennis: de student verkrijgt kennis over a) de historische relatie tussen Europa en het Midden-Oosten en de rol van de islam daarin, b) de hedendaagse situatie en ontwikkelingen in deze relatie, en c) de politieke en beleidsoverwegingen die spelen in het zoeken naar oplossingen

  • Inzicht: de student krijgt inzicht in de problematiek en diversiteit van de relatie tussen Europa en het Midden-Oosten en de rol van de islam daarin, onder andere middels concepten als Othering, tolerantie, en bepaalde theorieën uit internationale betrekkingen

  • Vaardigheden: de student leert – mondeling en schriftelijk - analytisch om te gaan met complexe situaties; opvattingen en gedachten te formuleren over mogelijke oorzaken en oplossingen; debatteren en discussiëren met medestudenten over verschillende opvattingen en beleidsoverwegingen

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

10 EC x 28 uur = 280 uur
Bijwonen College (13 x 3) 39
Voorbereiden college (literatuur) (13 x 6) 78
Voorbereiden discussieforums (6 x 10) 60
Voorbereiden rollenspel (6 x 10) 60
Essays (6 x 7) 42

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
1 Discussieforums a) deelname (4x) 15%
b) spreekpunten (4x) 20%
2 Rollenspel a) deelname (4x) 15%
b) spreekpunten (4x) 20%
3 Essays 30%

De student dient wekelijks schriftelijke opdrachten in te leveren en tijdens college opdrachten te vervullen. In totaal verricht de student 22 opdrachten . Voor elke opdracht krijgt de student cijfers waarvan het gewogen gemiddelde het eindcijfer bepaalt. Een niet-gemaakte opdracht wordt beoordeeld met cijfer ‘1’, ongeacht de reden voor het niet maken. De twee laagste cijfers worden niet meegewogen (dit betekent dat de student ervoor kan kiezen om twee opdrachten niet te maken, of dat twee opdrachten worden gemist wegens absentie of ziekte).

Herkansing

Herkansing voor niet-gemaakte of slecht-gemaakte opdrachten is niet mogelijk.

Nabespreking tentamen

Niet van toepassing.

Blackboard

Het programma zal tijdig op Blackboard worden geplaatst

Literatuur

Een literatuurlijst met artikelen wordt geplaatst op blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr.mr. M.S. Berger

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.