Prospectus

nl en

Teksten Arabisch 1: verhalen

Course
2020-2021

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student succesvol het vak ‘Modern Standard Arabic 2’ hebben afgerond of – ter beoordeling van de examencommissie – aantoonbare vergelijkbare competentie bezitten. Het vak hoeft niet samen met andere taalverwervingsvakken uit het tweede semester gevolgd te worden. Studenten die dit vak willen volgen zonder deel te nemen aan andere taalverwervingsvakken van het tweede semester wordt verzocht voorafgaand aan het eerste college contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

Tijdens dit taalverwervingsvak wordt de grammatica van het Modern Standaard Arabisch, zoals geleerd in de colleges van het eerste semester en parallel aan de stof van de vakken ‘Modern Standard Arabic 3’ en ‘Modern Standard Arabic 4’, bestudeerd en geoefend in de context van de moderne Arabische literaire tekst Rijāl fī al-shams van Ghassān Kanafānī.

Leerdoelen

 • Kennis: de student vergroot zijn kennis van de (nominale en verbale) vormleer en de woordenschat. Zoekvaardigheid in het woordenboek van Wehr wordt vergroot. Aan de hand van uitleg door de docent wordt de herkenning en betere beheersing van de vormleer door wekelijkse (schriftelijke en mondelinge) oefeningen op college en door middel van huiswerk aangescherpt. Ook de herkenning en betere beheersing van de uitgebreidere zinsbouw komt daarbij – zoveel mogelijk in samenhang met en in de volgorde van behandeling van de colleges ‘Modern Standard Arabic 3 en 4’ – aan de orde. Bij dit leerproces speelt herhaling een grote rol. Zodoende wordt het inzicht in een (literaire) tekst vergroot. De student maakt kennis met de culturele context van de gelezen Arabische tekst. Zie ook de leerdoelen van MSA 3 en 4.

 • Inzicht: Betere beheersing van het Arabische woordbeeld, de aanzet tot snellere herkenning van woordvormen en woordstructuren, zich meer (actief en passief) thuis voelen in het Arabisch.

 • Vaardigheden: De student leert de verworven kennis van het Arabisch toe te passen op verschillende soorten Arabische teksten.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege
  Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Toets Weging
Tussentoets over de stof uit het eerste blok 35%
Eindtoets over de stof uit het tweede blok 55%
Het inleveren van ten minste 10 huiswerkopdrachten 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5,49 of lager is, is er de mogelijkheid een herkansing te maken. De herkansing beslaat de stof van beide blokken en geldt voor 90% van het eindcijfer. De huiswerkopdrachten kunnen niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De tekst van de roman die op college dient voor het aanleren van de kennis van het Arabisch, is beschikbaar op Brightspace.
Verplichte aanschaf:

 • Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English). Edited by J. Milton Cowan. Fourth Edition, considerably enlarged and amended by the author. (Ithaca, N.Y., 1994). [pocketeditie].
  Raadplegen (UB of Internet):

 • T. Buckwalter & D. Parkinson, A Frequency Dictionary of Arabic. Core Vocabulary for Learners (London/New York: Routledge 2011).

 • El-Said Badawi, M.G. Carter & A. Gully, Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar (London/New York: Routledge 2016, revised edition by Maher Awad; kan naast de vorige druk worden gebruikt)

 • Karin C. Ryding, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic (Cambridge: Cambridge University Press 2005).

Inschrijven

Inschrijven via uSis

Contact

Dr. J. Bruning

Opmerkingen

Studenten met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Dit protocol beschrijft de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking, schetst een aantal speciale voorzieningen en bakent verantwoordelijkheden af, zowel van de studenten als de universiteit.

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.

COVID-19

Vanwege de COVID-19 pandemie kan de inhoud van de colleges en de onderwijsvorm enigszins aangepast moeten worden.