Prospectus

nl en

De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse islam

Course
2020-2021

Toegangseisen

Dit vak is geschikt voor studenten die Arabische teksten kunnen lezen en studenten die het Arabisch hiervoor niet voldoende beheersen. Alle deelnemende studenten moeten in staat zijn om bronnenmateriaal op een 400 niveau te kunnen analyseren. Voor hoofdvakstudenten Arabisch geldt dat zij de propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt (‘Arabic Literature’, ‘De taalkundige diversiteit van het Arabisch’, ‘Spoken Arabic: Egyptian/Moroccan’ en het buitenlandsemester c.q. schaduwprogramma) afgerond moeten hebben.
Wie dit vak als keuzevak wil volgen, wordt verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Huiswerk voor het eerste college

Tijdens de zomer bestuderen hoofdvakstudenten/arabisten zelfstandig een tekst waarover ze twee opdrachten maken. Het cijfer voor deze opdrachten draagt bij aan het eindcijfer (zie ‘Toetsing’ hieronder). Voorafgaand aan het eerste college dienen alle studenten zich voor het vak in te schrijven op Brightspace waar deze tekst beschikbaar wordt gesteld. Op Brightspace staat ook de achtergrondliteratuur die voor het eerste college bestudeerd dient te worden.

Beschrijving

Bagdad was de stad van Sheherazade, de vertelster van de 1001 Nacht. Haar tijd, de negende en tiende eeuw, wordt vaak gezien als een gouden eeuw van de islamitische wereld. Belangrijke intellectuele en politieke debatten werden gevoerd, en grote werken op het gebied van literatuur, rechtspraak, theologie, geneeskunde en andere wetenschappen werden geschreven, die het karakter van de islam gedurende vele eeuwen en in sommige opzichten tot nu toe hebben bepaald. Daarnaast hebben we heel wat informatie over het dagelijkse leven in deze stad: wat mensen aten en dronken, hoe ze zich vermaakten met dans, muziek en literatuur, hoe zij woonden, hoe en waarheen ze reisden. Dit vak bestudeert aan de hand van primaire teksten (ev. in vertaling) zowel de grote thema’s als aspecten van het dagelijkse leven in de hoofdstad van het islamitische rijk op haar hoogtepunt.
Onderwerpen die tijdens de colleges onder andere aan de orde zullen komen: Bagdad en de islamitische wereld in de negende en tiende eeuw, de islamitische stad, handel en internationale relaties, wetenschap, ideologieën, debatten over leiderschap, religie en magie, festivals en vermaak, en kunst en cultuur.

Opmerking

Vanwege de COVID-19 pandemie kan de inhoud van de colleges en de onderwijsvorm enigszins aangepast moeten worden.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van primaire bronnen in het Arabisch of in vertaling. Zij krijgen een overzicht van de meest belangrijke intellectuele ontwikkelingen van de middeleeuwse islam en van de cultuurgeschiedenis van deze periode. De studenten krijgen een overzicht van de Arabische bronnen uit de klassieke periode (historisch, verhalend, theologisch, juridisch).
Verder vergroten hoofdvakstudenten/arabisten hun kennis van het klassiek Arabisch en leren zij omgaan met gespecialiseerde woordenboeken en naslaggrammatica’s.
Keuzevakstudenten/niet-arabisten kunnen aan het einde van dit vak actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie en zullen elementaire onderzoeksvaardigheden (waaronder heuristische vaardigheden) hebben verworven; o.a.: het verzamelen, analyseren en op kwaliteit beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het helder uiteenzetten van onderzoeksresultaten.
Beide groepen studenten leren het geven van een goed opgebouwde mondelinge presentatie die overeenkomt met de criteria die het vakgebied daaraan stelt en gebruik maakt van relevante illustratie- en multimediale technieken gericht op een specifieke doelgroep.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of en, zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald.
De colleges zijn opgedeeld in twee groepen: (1) colleges die alle studenten volgen en waarin aan de hand van achtergrondliteratuur en primaire bronnen specifieke thema’s worden besproken en (2) colleges waarin Arabische teksten worden gelezen. Deze laatste groep colleges is alleen toegankelijk voor de studenten die Arabisch op een hoog genoeg niveau beheersen. Studenten zonder deze taalkennis maken tijdens dit tweede gedeelte een opdracht met behulp van primaire teksten in vertaling.
Dien ten gevolge mogen hoofdvakstudenten maximaal twee colleges missen en keuzevakstudenten één college.

Toetsing en weging

De toetsing van de hoofdvakstudenten/arabisten verschilt van die van de keuzevakstudenten/niet-arabisten.

Toetsing hoofdvakstudenten/ arabisten en weging

Het eindcijfer van hoofdvakstudenten/arabisten wordt bepaald op basis van:

Onderdeel Weging
1 Twee opdrachten aan de hand van een tekst die tijdens de zomer gelezen wordt. 10%
2 Het schrijven van een essay (ca. 2500 woorden) over een onderwerp dat in het eerste blok behandeld is. 30%
3 Het schrijven van een essay (ca. 2500 woorden) over een onderwerp dat in het tweede blok behandeld is. 40%
4 Een korte presentatie (met een hand-out of Powerpointpresentatie) met daarin een samenvatting van de belangrijkste punten van de secundaire literatuur en een gedetailleerde bespreking van de relatie tussen één van de te lezen publicaties en de daarin genoemde primaire bron(nen). Deze presentatie duurt niet langer dan tien minuten. 10%
5 Participatie en aanwezigheid. 10%

Toetsing keuzevakstudenten/niet-arabisten en weging

Het eindcijfer van keuzevakstudenten/niet-arabisten wordt bepaald op basis van:

Onderdeel Weging
1 Het schrijven van een essay (ca. 2500 woorden) over een onderwerp dat in het eerste blok behandeld is. 40%
2 Het schrijven van een essay (ca. 2500 woorden) over een onderwerp dat in het tweede blok behandeld is. 40%
3 Een korte presentatie (met een hand-out of Powerpointpresentatie) met daarin een samenvatting van de belangrijkste punten van de secundaire literatuur en een gedetailleerde bespreking van de relatie tussen één van de te lezen publicaties en de daarin genoemde primaire bron(nen). Deze presentatie duurt niet langer dan tien minuten. 10%
4 Participatie en aanwezigheid. 10%

Verder geldt voor keuzevakstudenten/niet-arabisten dat zij alle in de syllabus genoemde schrijfopdrachten moeten hebben ingeleverd om het vak succesvol te kunnen afsluiten.
De essays en schrijfopdrachten dienen te voldoen aan de richtlijnen die de opleiding Midden-Oostenstudies heeft opgesteld in de Handleiding Schriftelijk Werkstuk.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5,49 of lager is, hebben de studenten de mogelijkheid een herkansing te maken. De herkansing bestaat uit het herschrijven van een of beide essays (in overleg met de docent). Weging: 70% van het eindcijfer.
Hoofdvakstudenten/arabisten kunnen de hierboven genoemde punten 1, 4 en 5 niet herkansen; keuzevakstudenten/niet-arabisten kunnen punten 3 en 4 niet herkansen.

Nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Een selectie van primaire en/of secundaire literatuur wordt beschikbaar gesteld op Brightspace of op de collegeplank in de UB.

Inschrijven

Inschrijven via uSis

Contact

Dr. J. Bruning

Opmerkingen

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat. Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.