Prospectus

nl en

Het Beeld van de Ander

Course
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

In dit vak wordt kritisch gekeken naar Latijns Amerikaanse beelden en opvattingen die ontstaan zijn in de zoektocht naar de eigen identiteit. We beginnen met het analyseren van Europese reisverslagen om te kijken hoe daarin een beeld van Amerika wordt gecreëerd, ook zullen we zien hoe die beelden terugkomen in de hedendaagse berichtgeving over het continent. Vervolgens bestuderen wij Latijns–Amerikaanse literatuur die door beelden een dialoog aangaat met die eeuwenoude stereotypen. Identificatie, verwerping, parodie zijn enkele van de strategieën die Latijns-Amerikaanse kunst gebruikt om vragen te stellen over de Ander en het Zelf.

Leerdoelen

-Oefeningen in schrijven van (letterkundige) analyses in de vorm van korte opdrachten.
-Kritisch leren lezen en denken.
-Elementaire leesstrategieën en basisbegrippen uit de literatuurwetenschap toepassen op Latijns-Amerikaanse teksten.
-Basisbegrippen toepassen op Latijns-Amerikaanse literatuur en orale tradities rond het thema interculturaliteit.

Vaardigheden
-Analytisch denken
-Schriftelijke communicatie
-Kritisch lezen en denken
-Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)
-Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgericht)
-Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstudie

Toetsing en weging

  • Schriftelijk deeltentamen (40%);

  • Schriftelijk eindtentamen (40%);

  • Schriftelijke opdracht (20%).

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van bovenstaande onderdelen.

Herkansing

De herkansing is een tentamen over de gehele stof: blok 1 en blok 2.
Het cijfer van de herkansing vervangt alle vorige cijfers en wordt beschouwd als het eindcijfer voor het vak.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Brightspace geeft informatie over het vak en de literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met de docent van het vak.

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen 4 werkcolleges missen.
Studenten die meer dan 4 werkolleges missen krijgen een onvoldoende als eindcijfer voor de schriftelijke opdracht(en).