Prospectus

nl en

Texts Seminar

Course
2020-2021

Toegangseisen

Het succesvol afronden van tenminste het ‘deelname element’ en het ‘webposting element’ van BA3 Teksten Seminar.

Beschrijving

Op basis van de onderwerpen gerelateerd aan de vakgebieden van de vijf clusters, is een selectie gemaakt van academische, japanstalige teksten. Gedurende zes weken zullen studenten worden getraind in het leren analyseren en becommentariëren van deze teksten door middel van het ontwikkelen van vaardigheden in cursorisch lezen, het leren vinden en begrijpen van referentiematerialen anders dan de standaard woordenboeken, en het onder de knie krijgen van de vormen van discourse die binnen de respectievelijke clusters relevant zijn.

Leerdoelen

  • het leren analyseren van langere (academische) teksten op basis van technieken in cursorisch lezen.

  • het leren schrijven van postings en een academische paper die voldoet aan geldende academische conventies.

  • het leren vergaren van japanstalige secundaire academische bronnen.

  • het ter afsluiting schrijven van een review paper waarbij twee academische teksten van twee verschillende auteurs over hetzelfde onderwerp worden geanalyseerd, vergeleken en becommentarieerd.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast voor de cursus: 5 ects = 140 uur.

  • college-uren: 7 × 2 = 14 uur

  • voorbereiding teksten 6 × 12 uur = 72 uur

  • schrijven van webpostings: 12 uur

  • onderzoek naar bronnen voor de afsluitende paper 18 uur

  • schrijven van een review paper: 24 uur

Toetsing

Participatie-element (aanwezigheid, actieve deelname, minimaal 5 van de 6 webpostings van minimaal zo’n 500 woorden): 50%.

Review Paper (2.000 à 2.500 woorden), betreffende een analytische vergelijking met commentaar van twee academische teksten van twee verschillende auteurs over een onderwerp dat duidelijk met Japan te maken heeft; een van de teksten is een door de student zelf gekozen, reeds in de cursus behandelde tekst, de ander een door de docent aangeleverde, of evt. in overleg door de student zelf aangedragen, tweede tekst: 50%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Inzage tentamen: Studenten kunnen binnen 30 dagen na het bekendmaken van de tentamencijfers een afspraak maken met de docent om hun tentamen in te zien.

Blackboard

Ja. Alle voor de cursus relevante materialen en informatie zullen op de Blackboard pagina van deze cursus te vinden zijn.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt en aan studenten gepresenteerd

Aanmelden

via de opleiding – alleen voor hoofdvakstudenten

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Drs.M.M.E. Buijnsters