Prospectus

nl en

Greek Paleography 1

Course
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die het vak Inleiding Griekse Papyrologie hebben gevolgd of voor studenten die Onderwerpen uit de Griekse Papyrologie (vertaalde teksten) hebben gevolgd en (inmiddels) het Oud-Grieks voldoende beheersen.

Beschrijving

Tijdens dit college leren studenten Griekse documentaire teksten ontcijferen aan de hand van originele papyri uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en van foto’s van papyri uit andere collecties. Tijdens het ontcijferen wordt ook aandacht besteed aan taal en inhoud van de Griekse teksten.

Leerdoelen

De student kan:

  • niet te cursief geschreven Griekse papyri en ostraca ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

  • globaal aangeven uit welke periode (Ptolemaeïsch, Romeins, Byzantijns) een handschrift stamt;

  • de student heeft kennis genomen van de inhoud van een aantal gevarieerde Griekse papyri.

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I.1 en I.2, II.1 en II.2, III.1 t/m 3, IV.1 en IV.2

Rooster

Zie Collegerooster Griekse en Latijnse taal en cultuur.

De collegebijeenkomsten vinden plaats in de Universiteitsbibliotheek, Grotius zaal.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • Beoordeling participatie (er geldt een aanwezigheidsplicht)

  • tijdig ingeleverde opdrachten

Weging

  • participatie 50%

  • opdrachten 50%

Een kandidaat is geslaagd indien het gewogen gemiddelde van de twee onderdelen een voldoende is.

Herkansing

Schriftelijke opdracht gevolgd door mondeling tentamen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Opgave door docent.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk

Opmerkingen

Niet van toepassing.