Prospectus

nl en

Historiography and Philosophy of History

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Roşu) en theorie (van Veldhuizen) van het vak geschiedenis. Aan de hand van casestudies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie. In het eerste blok staat de geschiedtheorie centraal; in het tweede blok volgt de historiografie.

NB. De colleges Historiografie van het tweede blok worden in het Engels gegeven. De tentamenvragen Historiografie zijn in het Nederlands.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student heeft:

 • 3) kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie

 • 4) kennis van en inzicht in wetenschapstheoretische problemen

 • 5) inzicht in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis

 • 6) kennis van en inzicht in de grondslagen van de geschiedwetenschap

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: Geschiedtheorie (schriftelijk tentamen met 5 essayvragen)

 • Deeltoets 2: Historiografie (schriftelijk tentamen met 5 essayvragen)

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuur

 • Herman Paul, Als het verleden trekt. Kernthema’s in de geschiedfilosofie (Den Haag: Boom Lemma, 2014).

 • Jeremy D. Popkin, From Herodotus to H-Net: The Story of Historiography (Oxford: Oxford University Press, 2015), ISBN 978-0-19-992300-7

Aanmelden

IInschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. F. Roşu Prof.dr. H.J. Paul