Prospectus

nl en

Communism in the Polder. The Dutch Commmunist Party 1918-1963

Course
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In het bedaarde politieke landschap van Nederland vormde de communistische beweging een uitzonderlijk verschijnsel. Terwijl de grote politieke partijen (en de met hen verbonden ‘verzuilde’ maatschappelijke organisaties) er naar streefden hun conflicten middels onderling overleg tot een goed einde te brengen, blonken de Nederlandse communisten uit in het polariseren van discussies en demoniseren van politieke tegenstanders. Die afwijkende en polariserende politiek was sterk verbonden met de internationale context waarin de partij opereerde. Communisten wisten zich verbonden met geestverwanten van over de hele wereld, aanvankelijk ook in formeel-organisatorische zin als nationale afdeling van de Communistische Internationale.
Omgekeerd stond de CPN gedurende de hele periode van haar bestaan in een kwade reuk als een staatsgevaarlijk filiaal van een internationale communistische samenzwering of kortweg ‘Moskou’.

In dit college wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur over de geschiedenis van de internationale communistische beweging, de CPN, contemporaine publicaties (brochures, kranten) en egodocumenten van (oud-)communisten de eigenaardige politieke cultuur van deze partij onderzocht.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van Syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis;

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 8) De student heeft kennis opgedaan van de hoofdlijnen van de geschiedenis van de internationale en Nederlandse communistische beweging.

 • • 9) De student heeft inzicht verworven in de voornaamste kenmerken van de communistische partijcultuur en in de verschillende tussen de internationale standaard en Nederlandse bijzonderheden.

 • 10) De student heeft ervaring opgedaan met het zoeken en kritisch analyseren van primair bronnenmateriaal.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht.
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6, 7-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6, 7-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 8-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Referaat: 20%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Titels van de te lezen artikelen en hoofdstukken worden nader bekend gemaakt. Er hoeft geen literatuur te worden aangeschaft, maar op enige print- en kopieerkosten moet wel worden gerekend.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. D. Bos

Opmerkingen

Een excursie naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam is verplicht onderdeel van de cursus.