Prospectus

nl en

Intimate strangers. Colonial encounters and ideas about human difference

Course
2020-2021

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Dankzij de intensivering van het kolonialisme kregen bewoners van Zuidoost-Azië vanaf de negentiende eeuw steeds meer te maken met de inmenging van Europeanen in het dagelijks leven. Ze ontmoetten bijvoorbeeld Nederlandse missionarissen, onderzoekers of koloniale beambten. Zij waren ‘intimate strangers’, mensen die voor kortere of langere tijd in elkaar nabijheid leefden maar ook vreemde bleven. Ze hadden daarbij vooroordelen over elkaar, die aan de kant van de Europeanen deels gebaseerd waren op wetenschappelijke ideeën en breed gedragen ideologieën over (raciale) verschillen tussen Europeanen en niet-Europeanen. Ter plekke konden vooroordelen verhard of juist ontkracht worden.

In dit college besteden we aandacht aan ontmoetingen tussen Europeanen en niet-Europeanen in Zuidoost-Azie tussen circa 1850 en het einde van het kolonialisme. Aan de orde komen de verschillende variaties van persoonlijke ontmoetingen, van ‘first contact’ en vriendschap tot weerstand en afkeer. Als achtergrond daarvan bestuderen we de veranderende ideeën over menselijk verschil, onder invloed van – bijvoorbeeld - Darwin en rassenleer.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis van en inzicht in de geschiedenis van zuidoost Azie en de rol daarin van koloniale ontmoetingen en ideeën over de ander.

 • 9) Heeft kennis van en inzicht in de verschillende concepten en historiografie rondom ontmoetingen, kolonialisme en racisme en kan reflecteren over het historisch belang daarvan.

 • 10) heeft de vaardigheden om bronnen te selecteren en te analyseren en te verbinden met de historiografie over onmoetingen, kolonialisme en racisme.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10.

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdrachten (waaronder een samenwerkingsopdracht)
  getoetste leerdoelen: 1, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdrachten 20: %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuur

 • De inleidende literatuur wordt nader bekend gemaakt via Blackboard

 • De literatuur voor het werkstuk wordt door studenten zelf gezocht

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. F.H. Sijsling

Opmerkingen

geen