Prospectus

nl en

Digital History

Course
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Let op!
Dit college bestaat uit wekelijks afwisselende hoor- en werkcolleges. Na een inleidend hoorcollege in week 1 volgen er steeds de ene week een gezamenlijk hoorcollege en de daaropvolgende week verschillende werkcollege groepen (op verschillende tijdstippen). Je hoeft je in uSis alleen aan te melden voor het hoorcollege; tijdens het eerste hoorcollege zal de indeling van de werkgroepen gemaakt worden.

In dit college staat het digitaal zoeken, analyseren en presenteren van historische bronnen centraal. Digitale informatie wordt steeds belangrijker voor het historisch onderzoek. De meest prachtige bronnen die historici eerst met veel moeite in archieven vonden – zoals sailing letters of criminele vonnissen – zijn nu te vinden op internet. Er zijn databases beschikbaar over talloze onderwerpen, zoals berichtgeving in kranten vanaf de negentiende eeuw, of verschillen in levenstandaard tussen landen over de hele wereld. Online databases maken het mogelijk om grote vragen te beantwoorden door een lange termijn perspectief of geografische vergelijking. Naast digitale bronnen maken historici ook gebruik van digitale methoden om historische bronnen te selecteren, bewaren of analyseren. Zo kan je ontdekken vanaf wanneer woorden als “slavernij” en “verzuiling” werden gebruikt of visueel maken in welke wijken in steden prostitutie vaak voorkwam. Ten slotte groeit het aantal mogelijkheden om historisch onderzoek digitaal te presenteren, zoals in een Prezi presentatie, timeline of infographic.

In dit college maken studenten kennis met verschillende digitale bronnen en technieken. Elke twee weken komt er een ander onderwerp aan bod. De cursus start met een inleidend hoorcollege. Daarna volgen er afwisselend hoorcolleges en werkcolleges.

Het Hulpvak Digital History wordt erkend door de afstudeerrichtingen Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis, Algemene Geschiedenis (AGN en AGC).

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichtingen

 1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting:
 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

 • bij de afstudeerrichting Economische/Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 1) heeft kennis van het gebruik van de belangrijkste digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

 • 2) leert technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen en analyseren van digitaal bronnenmateriaal en digitale methoden van onderzoek.

 • 3) heeft inzicht in de waarde en beperkingen van digitale bronnen en methoden voor historisch onderzoek.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges: 26 uur

 • Voorbereiden college: 20 uur

 • bestuderen literatuur: 44 uur

 • Take-home tentamen en opdrachten: 50 uur

Toetsing

Toetsing

 • Take home-tentamen
  getoetste leerdoelen: 1 en 3

 • Opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1-3

Weging

 • Take-home tentamen: 20%

 • Opdrachten: 80 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers van het take-home tentamen en de afzonderlijke opdrachten.

Herkansing

De opdrachten en het take-home tentamen kunnen alleen worden herkanst indien alle deeltoetsen (opdrachten en take-home tentamen) zijn gemaakt en op tijd zijn ingeleverd.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • Algemene informatie t.a.v. de cursus

 • Opdrachten

Literatuur

Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Dit college bestaat uit wekelijks afwisselende hoor- en werkcolleges. Na een inleidend hoorcollege in week 1 volgen er steeds de ene week een gezamenlijk hoorcollege en de daaropvolgende week verschillende werkcollege groepen (op verschillende tijdstippen). Je hoeft je in uSis alleen aan te melden voor het hoorcollege; tijdens het eerste hoorcollege zal de indeling van de werkgroepen gemaakt worden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.A.A. Mol

Opmerkingen

geen