Prospectus

nl en

The Tolerant Dutch Republic? Migrants and the courts 1600-1900

Course
2020-2021

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Entreetoets vóór start college. Zie daarvoor instructies op Brightspace.

Beschrijving

In het huidige migratiedebat worden vroegmoderne steden genoemd als schoolvoorbeelden van harmonieuze samenlevingen waarin migranten en autochtonen zonder conflicten naast elkaar leefden. Discriminatie van migranten door rechtbanken bestond niet, simpelweg omdat er geen gericht beleid bestond ten aanzien van immigranten. Ook onderling lijken er tussen oorspronkelijke stadsbewoners en immigranten nauwelijks geweld of conflicten te hebben bestaan.
Het beeld van de tolerantie en harmonie is des te opmerkelijker als wordt bedacht dat in Hollandse steden vóór 1800 gemiddeld 30 tot 55 procent van de inwoners immigrant was. De cultuur, taal en gewoonten van deze migranten verschilde sterk van de oorspronkelijke stadsbewoners, en – anders dan vaak wordt gedacht - kwamen de meesten aan de onderkant van der samenleving terecht. Daarnaast bestond er fundamentele rechtsongelijkheid in het strafrecht. Klopt het beeld van de tolerante vroegmoderne stad dan wel? En werden immigranten strenger bestraft dan autochtonen tussen 1600 en 1900?
In dit college gaan we op basis van rechterlijke archievenen en andere stedelijke bronnen een antwoord zoeken op deze vragen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) kent de belangrijkste sociaaleconomisch historische debatten en concepten over migranten in de Republiek.

 • 10) begrijpt het strafrechtelijke systeem in de Hollandse steden tussen ca. 1600 en 1900.

 • 11) onderzoekt primaire rechterlijke bronnen en andere stedelijke bronnen, zoals notariële stukken of kerkenraadsnotulen.

 • 12) rapporteert systematisch over het onderoek, zowel in schriftelijke als mondelinge vorm.

 • 13) analyseert het onderzoek in relatie tot de relevante historische debattenen concepten over migranten in Hollandse steden.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-, 7-13

 • Mondelinge presentatie (15-20 minuten met powerpoint presentatie; gebaseerd op literatuuronderzoek en primair bronnenonderzoek )
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-13

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-13

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Referaat: 20 %

 • Participatie: 10%

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuur

 • Tijdens het college wordt literatuur bestudeerd die via links op Brightspace komt te staan.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof.dr. Manon van der Heijden

Opmerkingen

Studenten moeten vóór het eerste college op Brightspace de informatie hebben gelezen en de entreetoets hebben ingeleverd.