Prospectus

nl en

Middeleeuwse filosofie

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een historisch overzicht van de Middeleeuwse filosofie. We beginnen bij het Neoplatonisme, dat het gemeenschappelijke vertrekpunt vormt van de Christelijk-Latijnse, Islamitische en Joodse Middeleeuwse tradities, en volgen de ontwikkeling in brede lijnen tot en met de Renaissance. We gebruiken daarbij zowel secundaire literatuur, om een grondig historisch overzicht te krijgen, als een selectie van primaire teksten om dieper in de rijke en complexe filosofische problematiek van deze periode te duiken.

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus heeft tot doel:

 • een overzicht te geven van de hoofdlijnen van de Middeleeuwse filosofie, inclusief historische context;

 • de capaciteit te ontwikkelen tot kritische en grondige tekstanalyse van teksten uit een periode die zeer verschilt van de moderne;

 • centrale filosofische thema’s en vragen die in de Middeleeuwen behandeld worden te doordenken en (kritisch) mee te voltrekken;

 • te doen inzien hoe thema’s uit de Antieke filosofie en Moderne filosofie verbonden zijn met de Middeleeuwse filosofie.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de hoofdlijnen van de Middeleeuwse filosofie, inclusief historische context.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een complexe Middeleeuwse filosofische tekst grondig te lezen, te analyseren en te begrijpen;

 • op niveau te denken over Middeleeuwse filosofische thema’s met zowel kritische distantie als historisch geïnformeerd begrip.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen met open essayvragen (50%)

 • Schriftelijk eindtentamen met open essayvragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van twee deeltoetsen (zie hierboven).

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met essayvragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplichte secundaire literatuur (aan te schaffen):

 • Marenbon, J. Medieval Philosophy. An Historical and Philosophical Introduction (2007) Routledge.

Daarnaast zal een syllabus beschikbaar worden gesteld met primaire teksten en enkele hoofdstukken uit Peter Adamson’s Philosophy in the Islamic World.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. R.W. Vinkesteijn

Opmerkingen

Niet van toepassing.