Prospectus

nl en

Wetenschapsfilosofie

Course
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt een inleiding gegeven tot de belangrijkste onderwerpen van de wetenschapsfilosofie: inductie en falsificatie, paradigmatheorie, verklaringen, natuurwetten, realisme en anti-realisme, causaliteit en objectiviteit. De student bespreekt deze onderwerpen niet alleen voor de natuurwetenschappen, maar ook binnen bijvoorbeeld geneeskunde en sociale wetenschap. Door een combinatie van primaire en secundaire teksten raakt de student vertrouwd met wetenschapsfilosofen zoals Popper, Kuhn, Lakatos, Worrall, Longino en Cartwright.

Leerdoelen

Doelstellingen

Doel van de cursus is de student kennis te laten maken met de belangrijkste theorieën en ideeën in de moderne wetenschapsfilosofie en te trainen in het lezen en bediscussiëren van filosofische artikelen in dit vakgebied.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de belangrijkste stellingen en concepten binnen de wetenschapsfilosofie en diens auteurs.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • de belangrijkste posities in de wetenschapsfilosofie te herkennen en samen te vatten;

  • een filosofisch artikel uit een wetenschapsfilosofisch academisch tijdschrift te lezen en becommentariëren;

  • een theoretisch filosofisch betoog met een onderbouwde stelling binnen de wetenschapsfilosofie te plannen en schrijven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege (2 uur per week)

  • Tutorial (2 uur per week), alleen voor studenten in het BA Plus-traject

Voor zowel het college als het tutorial (indien van toepassing) geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Deeltentamen: essayopdracht (40% van het eindcijfer)

  • Eindtentamen: essayopdracht (60% van het eindcijfer)

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de twee deeltoetsen (zie hierboven).

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een essayopdracht. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en voorbereiding van opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Alan Chalmers (2013), What Is This Thing Called Science, fourth edition, Open University Press. ISBN 9780335262786.

  • Martin Curd & J.A. Cover (2012), Philosophy of Science: The Central Issues, second international student edition, WW Northon & Co, ISBN 9780393920802.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Studeren à la carte: niet van toepassing.

Contact

Opmerkingen

Niet van toepassing.