Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Analytical Philosophy

Course
2020-2021

Toegangseisen

 • BA studenten Filosofie: Logica en Epistemologie zijn behaald.

 • Studenten van andere opleidingen en contractstudenten: inleidingen in Logica en Epistemologie behaald.

Beschrijving

Analytische filosofie kenmerkt zich door een wending naar taal en een gebruik van logica bij het onderzoek naar filosofische problemen. Wittgensteins Tractatus is hier een goed voorbeeld van, en het werk is van grote invloed geweest op de verdere ontwikkeling van de analytische filosofie. Voordat we de Tractatus gaan lezen, lezen we eerst werk van Frege en Russell voorzover dat een rol speelt in de Tractatus.

Leerdoelen

Doelstellingen

De student krijgt inzicht in de analytische filosofie als stroming in de wijsbegeerte. De student leert zelfstandig basisbegrippen te gebruiken uit de theoretische filosofie, in het bijzonder uit de taalfilosofie en de filosofie van de logica. De student maakt uitgebreid kennis met het gebruik van logische technieken bij het benaderen van filosofische vragen. De student heeft kennis van enkele van de meest invloedrijke teksten uit de analytische filosofie.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste teksten van de vroege analytische filosofie;

 • de basisbegrippen uit de filosofie van de logica;

 • de wijze waarop de analytische filosofie is ontstaan.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • elementaire logische technieken in te zetten voor de benadering van filosofische vragen;

 • basisbegrippen uit de theoretische filosofie te gebruiken.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege (3 uur per week)

Deze cursus heeft een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Twee take home tentamens

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deelopdrachten:

 • Midterm take home tentamen: 50%

 • Take home eindtentamen: 50%

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een take home tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Tentamens worden voorzien van schriftelijk commentaar en naar de student verzonden. Op grond hiervan kan de student binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een afspraak maken voor nadere uitleg.

Literatuurlijst

 • Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Suhrkamp Verlag.

 • Syllabus Analytische Filosofie, aan te schaffen via Readeronline

Vertalingen van de Tractatus zullen via Brightspace ter beschikking worden gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmlden voor Studenren à la carte: niet van toeppassing.

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen

Niet van toepassing.